Browse

Janet Gaynor

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Janet GaynorGiven Name (名)Englishpreferred Name
珍麗蓋諾Zhenli GainuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Gaynor, JanetGiven Name (名)English
珍妮蓋諾Zhenni GainuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
珍妮蓋論Zhenni GailunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
珍尼蓋諾Zhenni GainuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
蓋諾GainuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
珍妮ZhenniOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
珍諾蓋諾Zhennuo GainuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1906-10-061984-09-14female-


Note
VIAF record


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 49 | Assignments in ECPO: 17
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 32, 33 - mentioned in article
離婚後的珍妮蓋諾li hun hou de Zhenni GainuoJanet Gaynor After Her Divorce
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 29 - mentioned in article
健矣 珍妮jian yi ZhenniJanet - in Good Health Again!
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 28 - mentioned in article
珍妮蓋諾就師習吻Zhenni Gainuo jiu shi xi wenJanet Gaynor finds a teacher to learn about kissing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - mentioned in article
你所希望知道的ni suo xi wang zhi dao deWhat you want to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 31 - mentioned in article
鬍子小生Hu zi xiao shengYoung men with moustache
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 32 - mentioned in article
一個難題Yi ge nan tiA difficult problem
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 33 - mentioned in article
珍妮蓋諾又病Zhenni Gainuo you bingJanet Gaynor is sick again
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 44 - mentioned in article
影戲觀眾目光大變 肉感風流不能動人ying xi guan zhong mu guang da bian rou gan feng liu bu neng dong renThe taste of film audience has greatly changed. The sexy and the amorous can not arouse one's feelings
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 40 - mentioned in article
好萊塢特訊Haolaiwu te xunspecial news from Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 37 - mentioned in article
一九三三年的皇后yi jiu san san nian de huang houthe queen in 1933
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 30 - mentioned in article
明星情史ming xing qing shilove stories of stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 43 - mentioned in article
珍妮蓋諾和卻爾斯福雷結婚Zhenni Gainuo han Que'ersifulei jie hunJanet Gaynor marrying Charles Farrell
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 43 - mentioned in caption
珍妮蓋諾和卻爾斯福雷結婚Zhenni Gainuo han Que'ersifulei jie hunJanet Gaynor marrying Charles Farrell
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 56 - mentioned in article
一星期內明星日記yi xing qi nei ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 36, page: 61 - mentioned in article
却爾福雷的游艇Queer Fulei de you ting
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 2, page: 34 - mentioned in article
世界標準美人造型shi jie biao zhun mei ren zao xingWorld standards for beauty models
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 58, 59 - mentioned in article
影星情史:却爾福雷與珍妮蓋諾的始末ying xing qing shi: Que'erfulei yu Zhenni Gainuo de shi moMovie stars' love stories: The whole story of Charles Farrell and Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 32 - depicted on image
蓋諾和她的丈夫潘克Gainuo he ta de zhang fu PankeGaynor and her husband [Jesse Lydell] Peck
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 32 - mentioned in caption
蓋諾和她的丈夫潘克Gainuo he ta de zhang fu PankeGaynor and her husband [Jesse Lydell] Peck
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 29 - depicted on image
她恢復了康健以後ta hui fu le kang jian yi houAfter her recovery
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 29 - depicted on image
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 28 - depicted on image
珍妮蓋諾與却爾斯法雷吻的神情Zhenni Gainuo yu Que'ersi Falei wen de shen qingThe facial expressions of Janet Gaynor and Charles Farrell whey they are kissing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 28 - mentioned in caption
珍妮蓋諾與却爾斯法雷吻的神情Zhenni Gainuo yu Que'ersi Falei wen de shen qingThe facial expressions of Janet Gaynor and Charles Farrell whey they are kissing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 40 - depicted on image
電影明星珍妮蓋諾近影dian ying ming xing Zhenni Gainuo jin yingA recent photograph of the movie star Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 40 - mentioned in caption
電影明星珍妮蓋諾近影dian ying ming xing Zhenni Gainuo jin yingA recent photograph of the movie star Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 34 - depicted on image
珍妮蓋論近影珍妮蓋論 jin yingRecent photo of Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 34 - mentioned in caption
珍妮蓋論近影珍妮蓋論 jin yingRecent photo of Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 28 - depicted on image
同心結中的却司法雷爾與珍妮蓋諾tong xin jie zhong de Quesifaleier yu Zhenni GainuoQuesifaleier and Zhenni Gainuo in a true love knot
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 28 - mentioned in caption
同心結中的却司法雷爾與珍妮蓋諾tong xin jie zhong de Quesifaleier yu Zhenni GainuoQuesifaleier and Zhenni Gainuo in a true love knot
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 48 - depicted on image
珍妮蓋諾親手贈給却爾司法雷的照片Zhen'ni Gainuo qin shou zeng gei Que'ersifalei de zhao pianPhoto given personally by Janet Gaynor to Charles Farrell
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 48 - mentioned in caption
珍妮蓋諾親手贈給却爾司法雷的照片Zhen'ni Gainuo qin shou zeng gei Que'ersifalei de zhao pianPhoto given personally by Janet Gaynor to Charles Farrell
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 64 - depicted on image
在過去,在現在,我們敢說她永遠是這樣嬌美的可愛樣子珍妮蓋諾zai guo qu, zai xian zai, wo men gan shuo ta tong yuan shi zhe yang jiao xiao de ke ai yang zi ZhennigainuoIn the past and now we dare to say that she always looks so sweet Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 64 - mentioned in caption
在過去,在現在,我們敢說她永遠是這樣嬌美的可愛樣子珍妮蓋諾zai guo qu, zai xian zai, wo men gan shuo ta tong yuan shi zhe yang jiao xiao de ke ai yang zi ZhennigainuoIn the past and now we dare to say that she always looks so sweet Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 30 - depicted on image
珍妮蓋諾Janet GaynorZhenni Gainuo 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 30, 30 - mentioned in caption
珍妮蓋諾Janet GaynorZhenni Gainuo 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 63 - depicted on image
「金玉世家」中之珍妮蓋諾jin yu shi jia zhong zhi Zhenni Gainuo Janet Gaynor in the film "Jin yu shi jia" (to be identified)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 63 - mentioned in caption
「金玉世家」中之珍妮蓋諾jin yu shi jia zhong zhi Zhenni Gainuo Janet Gaynor in the film "Jin yu shi jia" (to be identified)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 23, page: 64 - depicted on image
銀幕情人珍妮蓋諾與却爾福雷之擁抱yin mu qing ren Zhenni Gainuo yu Queer Fulei zhi yong bao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 23, page: 64 - mentioned in caption
銀幕情人珍妮蓋諾與却爾福雷之擁抱yin mu qing ren Zhenni Gainuo yu Queer Fulei zhi yong bao
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House