Browse

杜就田

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
杜就田Du jiutianGiven Name (名)Chinesepreferred Name
農隱Nong YinPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemalegender is uncertain


Authority data
Baidu 


Assignments: 141
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 46, 47, 48, 49 - Author
美術的範圍Mei shu de fan weiThe realm of art
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 49 - Author
忠言Zhong yanEarnest advice
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 54, 55 - Author
美洲古代處女的美術Mei zhou gu dai chu nu de mei shuArts created by ancient virgins in America
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63 - Author
常識的基礎是甚麼Chang shi de ji chu shi shen me What is the foundation of basic knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 - Author
刺繡的秘訣Ci xiu de mi jueThe secrets of embroidery
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 78, 79, 80, 81 - Author
著名的女畫家Zhu ming de nu hua jiaFamous female painters
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 82, 83 - Author
關於地的一些知識/地球的成立Guan yu di de yi xie zhi shi/di qiu de cheng liKnowledge about the earth/the formation of the earth
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 83, 84, 85 - Author
關於地的一些知識/地球的形性Guan yu di de yi xie zhi shi/di qiu de xing xingKnowledge about the earth/the shape and properties of the earth
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 85, 86 - Author
關於地的一些知識/時及曆Guan yu di de yi xie zhi shi/shi ji liKnowledge about the earth/time and calendar
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 84, 85, 86, 87 - Author
油繪的大略You hua de da lueA general introduction to oil painting
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 87, 88, 89, 90 - Author
油繪必須的色油You hua bi xue de se youThe oil colors needed for oil painting
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 90, 91 - Author
畫室應有的條件Hua shi ying you de tiao jianThe required conditions for a studio
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 - Author
關於地的一些知識/地球的現狀Guan yu di de yi xie zhi shi/di qiu de xian zhuangKnowledge about the earth/the current state of the earth
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - Author
家庭的本義 Jia ting de ben yiThe original meaning of family
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 - Author
家事經濟Jia shi jing jiFamily economy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Author
書法名言Shu fa ming yanFamous quotes in calligraphy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 - Author
文房四寶Wen fang si baoThe four precious articles of the writing table
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 131, 132 - Author
交際的意義Jiao ji de yi yiThe significance of communication
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 132, 133 - Author
交際上的必要Jiao ji shang de bi yaoThe necessity of communication
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 133, 134 - Author
育兒的意義Yu er de yi yiThe significance of child cultivation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 135, 136, 137, 138 - Author
育兒上的要項Yu er shang de yao xiangCrucial factors of child cultivation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 151, 152, 153 - Author
家庭與學校Jia ting yu xue xiaoFamily and school
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 154 - Author
漾墨成圖/墨流Yang mo cheng tu/mo liuRippling ink to make a picture/ink flow
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 156, 157, 158 - Author
雕刻的略說Diao ke de lue shuoA brief introduction to sculpture
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 159, 160, 161 - Author
我國的雕刻Wo guo de diao keThe sculptures of our country
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 161, 162 - Author
西洋的雕刻Xi yang de diao keWestern sculptures
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 162, 163, 164, 165, 166, 167 - Author
篆刻的由來Zhuan ke de you laiThe origins of engraving
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 167, 168 - Author
篆刻法的綱要Zhuan ke fa de gang yaoThe outline of engraving methods
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 168, 169, 170 - Author
調和紫泥印色法Tiao he zi ni yin se faBlend purple clay printing methods
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 - Author
談談書法的範本Tan tan shu fa de fan benDiscussion on the models of calligraphy
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 190 - Photographer
攝影術顧問She ying shu gu wenPhotography consultant
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 196, 197, 198, 199 - Author
食品的貯藏Shi pin de zhu cangThe storage of food
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 201, 202, 203 - Author
食物中的調味品Shi wu zhong de tiao wei pinCondiment in food
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 204, 205, 206, 207 - Author
家庭中的飲料Jia ting zhong de yin liaoSoft drink in family
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 208, 209, 210 - Author
衣服與人體的關系Yi fu yu ren ti de guan xiThe relationship between clothes and human body
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 217, 218, 219 - Author
家屋的意義Jia wu de yi yiThe meaning of household
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 219, 220, 221, 222 - Author
家屋與衛生Jia wu yu wei shengHouse and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 241, 242, 243 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenConsultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 256 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 257, 258, 259 - Author
我國的俳優Wo guo de pai youThe actors of our country
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 269, 270 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 278, 279, 280 - Author
舞蹈的起源及派別Wu dao de qi yuan ji pai bieThe origins and types of dance
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 282 - Author
舞蹈曲的大略Wu dao qu de da lueAn introduction to dance songs
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 - Author
留聲機的幾種及使用法Liu sheng ji de ji zhong ji shi yong faThe types and instructions of gramophones
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 310, 311 - Editor
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 314, 315 - mentioned in article
通訊Tong xunCommunication
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 34, 35 - Author
兒童的天趣Er tong de tian quThe natural interests of children
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 88 - Author
巨大的水管Ju da de shui guanBig water pipe
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 88 - Author
X線與百日咳的治療X xian yu bai ri ke de zhi liaoX-ray and the theraphy of cough
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 88 - Author
小螺絲釘xiao luo si dingSmall screw
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 149, 150 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 159, 160 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 165 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 182 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenPhotography consultant
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 20 - Author
占風雨的方法Zhan feng yu de fang faWeather forecasting methods
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 143, 144, 145, 146, 147, 148 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 147 - Author
室內運動用的電馬Shi nei yun dong yong de dian maElectronic horses for indoor activity
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 153, 154 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 158, 159 - Editor
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 160 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 162, 163 - mentioned in article
通訊Tong xunCommunication
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 166 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenPhotography consultant
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 50 - Author
珍貴的空中攝影Zhen gui de kong zhong she yingPrecious aerial photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 50 - Author
非洲土人的大鼓語Feizhou tu ren de da gu yuAfrican indigenous people s big drum language
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 136 - Author
數個俚俗的字義Shu ge li su de zi yiThe meanings of several idioms
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 136 - Author
避蜜蜂的頭網Bi mi feng de tou wangThe head-cover that prevents bees
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 139 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 159 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 159, 160 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 163, 164 - mentioned in article
通訊Tong xunCommunication
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 135, 136 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 148 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 150 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 151, 152 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 155, 156 - mentioned in article
通訊Tong xunCommunication
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 21 - Author
記載聲音的機械Ji zai sheng yin de ji xieThe machine that records sound
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 24 - Author
鈿閣女子的篆刻Xige nu zi de diao keWoman Xige s seal cutting
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 113, 114 - mentioned in article
讀美術專號的意見/ 精神上的伴侶Du mei shu zhuan hao de yi jian/ Jing shen shang de ban luOpinions on the special issue on art/ Soul mate
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 114, 115, 116 - mentioned in article
讀美術專號的意見/ 還有相當的價值Du mei shu zhuan hao de yi jian/ Hai you xiang dang de jia zhiOpinions on the special issue on art/ It still has lots of space for improvement
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 116, 116, 117, 117 - mentioned in article
讀美術專號的意見/ 我的意見有兩種Du mei shu zhuan hao de yi jian/ Wo de yi jian you liang zhongOpinions on the special issue on art/ I have two types of opinions
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 148 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 24, 25, 26 - Author
愛的雜說Ai de za shuoA miscellaneous talk on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
人類的愛情Ren lei de ai qingThe love of humans
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 67 - Author
女青年藝術家Nu qing nian yi shu jiaYoung female artists
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 159, 160, 161, 162, 163 - Author
男女的愛之要素Nan nu de ai zhi yao suThe important elements of love between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 182, 183, 184, 185 - Author
夫婦的愛與男女的愛Fu fu de ai yu nan nu de aiCouples love and the love between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 219 - Translator
男女相愛中的經驗譚Nan nu xiang ai zhong de jing yan tanDiscussion on the experience of love between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 - Author
愛的歷史Ai de li shiHistory of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 220, 221 - Author
天才與愛Tian cai yu aiTalents and love
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 251 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 301, 302, 303, 304, 305 - Author
本月刊插圖的解釋Ben yue kan cha tu de jie shiThe explanation of illustrations in this issue
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 307, 308 - mentioned in article
編輯室的報告Bian ji shi de bao gaoThe report from the editorial room
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 17 - Author
人受大冷欲睡至死Ren shou da leng yu shui zhi siWhen in extremely cold environment, people tend to sleep to death
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 38 -
附識 Fu shiSupplementary notes
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 58 - Author
預卜風雨之法Yu bu feng yu zhi faWeather forecasting methods
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 80 - Author
講求植樹法Jiang qiu zhi shu faKnowledge on tree planting methods
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 131, 132 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 138 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 158, 159 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 75 - Author
鐵質的紙Tie zhi de zhiPaper made from iron
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 75 - Author
翅與翼的振動數Chi yu yi de zheng dong shuThe number of wing vibration
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 - Author
單座真空管收音機的構造法Dan zuo zhen kong guan shou yin ji de zhi zao faInstructions on making single vacuum tube radios
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 123, 124, 125 - Author
少女的籠蟲/ 失了伴侶後的哀鳴Shao nu de long chong/ Shi le ban lu de ai mingThe caged insects of young girls/ Mourning the death of a partner
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 127, 128, 129 - Author
少女的籠蟲/ 真個廢寢忘食Shao nu de long chong/ Zhen shi fei qin wang shiThe caged insects of young girls/ She truly lost track of time
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 133, 134 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 142 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 159, 160 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 24 - Author
蟾蜍久埋不死Chan chu jiu mai bu siToads can be found alive after being encased in solid rock
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 24 - Author
簡製的生髮水Jian zhi de sheng fa shuiEasy ways to make hair tonic
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 44, 45, 46, 47 - Author
關於家庭教育的談論Guan yu jia ting jiao yu de tan lunOn family discipline
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 105, 106 - Author
水族珍談Shui zu zhen tanThe discussion on rare sea creatures
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 161, 162 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 24 - Author
幸福與倖福Xing fu yu xing fuHappiness vs. happiness provided by others
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 24 - Author
婚姻與昏因Hun yin yu hun yinMarriage vs. blind marriage
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 68 - Author
結婚紀念式典Jie hun ji nian shi dianProtocols for celebrating a marriage anniversary
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 96 - Author
孩子的體溫Hai ze de ti wenBody temperature of children
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 103 - Author
珍珠寶石的洗滌法Zhen zhu bao shi de xi di faHow to wash pearls and precious stones
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 104 - Author
米麥豆類的鑑別法Mi mai dou lei de jian bie faHow to distinguish between wheat, rice and beans
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 171, 172 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 174 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 57, 58 - Author
皮膚和肥皂的關係Pi fu he fei zao de guan xiRelationship between skin and soap
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 65, 66 - mentioned in article
不合實情的理想/ 相似夫妻Bu he shi qing de li xiang/ Xiang si fu qiAn unrealistic dream/ The couple who resembles each other
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 94 - Author
么小的飛機Yao xiao de fei jiSuch a small airplane
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 164, 165 - Author
攝影術顧問She ying shu gu wenThe consultor of photography
 


Image
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 19 - Calligrapher
杜就田畫摺扇Dù jiù tián huà zhé shànThe hand fan painted by Du Jiutian
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 92 - Calligrapher
杜就田書法Du Jiutian shu faDu Jiutian calligraphy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Calligrapher
書法名言Shu fa ming yanFamous quotes in calligraphy
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 123 - Painter
夜雨晨曦Ye yu chen xiNight rain morning sunlight
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 163, 164, 165, 166 - Engraver
篆刻的由來Zhuan ke de you laiThe origins of engraving
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 75 - Author
偉大的海底遠鏡Wěidà dì hǎidǐ yuǎn jìngThe great telescopes under the sea
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 71 - mentioned in article
玳瑇Dai daiDai dai
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 11 - mentioned in caption
湖畔吟風(三色版)Hu pan yin feng (san se ban)Chanting wind beside the lake
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 60 - Painter
密林飛瀑Mi lin fei puWater fall in the forest
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 23 - mentioned in article
婦女雜誌第十二卷第七號/ 愛之專號Funu zazhi di shi er juan di qi hao/ Ai zhi zhuan haoThe Ladies Journal vol. 12 no. 7/ Special issue on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 35 - Calligrapher
篆刻的聯幅Diao ke de lian fuThe couplet of calligraphy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 13 - mentioned in article
婦女雜誌第十二卷第八號Funu zazhi di shi er juan di ba haoThe Ladies Journal vol. 12 no. 8
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 30 - mentioned in article
水銀氣壓針Shui yin qi ya zhenThe mercury pressure needle
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 15 - mentioned in article
婦女雜誌第十二卷第九號Funu zazhi di shi er juan di jiu haoThe Ladies Journal vol. 12 no. 9
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 15 - mentioned in article
婦女雜誌第十二卷第十號Funu zazhi di shi er juan di shi haoThe Ladies Journal vol. 12 no. 10
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 67 - Engraver
篆刻Zhuan keSeal cuttings