Browse

明星公司

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
明星公司Ming xing gong siGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 26
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 46 - mentioned in article
中國電影珍聞Zhong guo dian ying zhen wenNews tidbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 42 - mentioned in article
電影明星的消遣dian ying ming xing de xiao qianhobbies of movie stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 44 - mentioned in article
國產影片之沒落guo chan ying pian zhi mo luothe domestic film production is declining
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 45 - mentioned in article
新歲首的一筆賬xin sui shou de yi bi zhangdebts at the beginning of the year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 42 - mentioned in article
從東方好萊塢來cong dong fang Haolaiwu lainews from the oriental Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 41, 42 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 45, 46 - mentioned in article
程步高是---囚犯,病人,搬場汽車;可憐中國電影導演!Cheng Bugao --- qiu fan, bing ren, ban chang qi che; ke lian Zhongguo dian ying dao yan!Cheng Bugao --- prisoner, patient, trunk; the poor chinese director!
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 54 - mentioned in article
美國辱華片統計Meiguo ru hua pian tong jistatistics on American films that insulted Chinese
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 55, 56 - mentioned in article
國內影壇花絮guo nei ying tan hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
國片比賽"人道"竟膺首選guo pian bi sai "ren dao" jing ying shou xuanthe film "Ren Dao" won the first place in the contest of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 50 - mentioned in article
艾霞改編法網不成Ai Xia gai bian fa wang bu chengAi Xia did not succeeded in adapting the story "Fa Wang"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 57 - mentioned in article
三大公司的開支san da gong si de kai zhiExpenses of Three Big Companies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 56 - mentioned in article
兩週間中外新片等級liang zhou jian zhong wai xin pian deng jiratings of the domestic and foreign films of these two weeks
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 61 - mentioned in article
一場歡喜. “電影盃”中途流產yi chang huan xi. "Dian ying bei" zhong tu liu chanan empty joy. "the movie cup" is cancelled at midway
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 3, page: 72 - mentioned in article
明星發生索薪潮Mingxing fa sheng suo xin chaoTide of salary urge among the stars
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 47 - mentioned in caption
明星公司新片"慈母"之一幕ming xing gong si xin pian "ci mu" zhi yi muOne scene in "Loving Mother", the new film of the Star company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34, 34 - mentioned in caption
明星公司的龔稼農,“狂流”是他的得意傑作。Mingxing gong si de Gong Jianong, "kuang liu" shi da de de yi jie zuoGong Jianong of the Star Company , "Mad Stream" is his brilliant work
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 28 - mentioned in caption
春夏的天氣最合宜影片公司工作外景時候。下圖是明星公司拍新片,胡萍和龔稼農在半淞園工作情形。chun xia de tian qi zui he yi ying pian gong si gong zuo wai jing de shi hou. xia tu shi mign xing gong si pai xin pian Hu Ping han Gong Jianong zai ban song yuan gong zuo qing xing.The weather in spring and summer is quite nice for film companies to shoot outside. Below is a scene of the Ming Xing Company shooing their new film. Hu Ping and Gong Jianong are working in the Bansong Garden.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - mentioned in caption
明星公司新演員徐來女士之男裝Mingxing gong si xin yan yuan Xulai nu shi zhi nan zhuangMs. Xu Lai is wearing a man's outfit. She is a new actress of the Mingxing Company.