Browse

Joan Crawford

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Joan CrawfordPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
約翰克羅福Yuehan KeluofuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Crawford, JoanPen Name, Pseudonym (筆名、別名)English
瓊克勞馥Qiong KelaofuGiven Name (名)Chinese
瓊克羅馥Qiong KeluofuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
LeSueur, Lucille FayGiven Name (名)French
菊安克羅復Ju'an KeluofuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瓊克勞福Qiong KelaofuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Lucille Le SeuerOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)French

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1905-03-231977-03-10female-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 81 | Assignments in ECPO: 14
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 29 - mentioned in article
後台的浪漫青春hou tai de lang man qing chunRomatic Youth Behind the Scenes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 31 - mentioned in article
明星的新裝ming xing de xin zhuangThe Stars' New Dresses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 29 - mentioned in article
小范朋克在紐約Xiao Fanpengke zai NiuyueFairbanks Jr. in New York
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 31, 31 - mentioned in article
瓊克勞馥小史Qiong Kelaofu xiao shiJoan Crawford's little story
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 37 - mentioned in article
好萊塢的浴美競賽Haolaiwu de yu mei jing saiSwimming beauty contest in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 36 - mentioned in article
公使俱樂部之狂歡gong shi ju le bu zhi kuang huanThe carnival at Envoys Club
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 36 - mentioned in article
瓊克羅馥的束腰帶癖Qiong Keluofu de shu yao dai piJoan Crawford's special habit of wearing a waistband
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 38 - mentioned in article
好萊塢報告:過度運動健美之敵(未完)Haolaiwu bao gao: guo du yun dong jian mei zhi di (wei wan)Hollywood report: doing sports excessively is the enemy of health and beauty (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 44 - mentioned in article
銀壇珍聞yin tan zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 45 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 44 - mentioned in article
凍僵了的腳dong jiang le de jiaoThe feet become numb with cold
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 44 - mentioned in article
女明星的出身nu ming xing de chu shenThe background of female stars
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 50 - mentioned in article
假房子大批出售jia fang zi da pi chu shouFake Houses Sold in Great Quantities
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 47 - mentioned in article
瓊克勞馥衣服撕破嬰Qiong Kelaofu yi fu si po yingJoan Crawford's Clothes Ripped off
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 44 - mentioned in article
支加哥的幸運女兒Zhijiage de yin yun nu era lucky girl from Chicago
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 51 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 59, 60 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 61, 62 - mentioned in article
嘉寶秘密回美:地位動搖……初次開口Jiabao mi mi hui Mei: di wei dong yao......chu ci kai kouGreta Garbo secretly went back to the USA: Her position changed......she talked to the press for the first time
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 58 - mentioned in article
不願做克勞馥先生bu yuan zuo Kelaofu xian shengnot willing to be Mr. Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 57 - mentioned in article
克勞馥的婚事Kelaofu de hun shiCrawford's wedding
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 60 - mentioned in article
瓊克勞馥之潔癖Qiong Kelaofu zhi jie piJoan Crawford's mysophobia
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 26, page: 55, 56, 57, 58, 59 - mentioned in article
瓊克勞馥的第一個戀人Qiong Kelaofu de di yi ge lian renOne lover of Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 2, page: 34 - mentioned in article
世界標準美人造型shi jie biao zhun mei ren zao xingWorld standards for beauty models
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 32 - depicted on image
瓊克勞馥窗前小坐Qiong Kelaofu chuang qian xiao zuoJoan Crawford sitting in front of a window
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 32 - mentioned in caption
瓊克勞馥窗前小坐Qiong Kelaofu chuang qian xiao zuoJoan Crawford sitting in front of a window
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 31 - depicted on image
瓊克勞馥的最近小影Qiong Kelaofu de zui jin xiao yingThe latest small-sized photograph of Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 31 - mentioned in caption
瓊克勞馥的最近小影Qiong Kelaofu de zui jin xiao yingThe latest small-sized photograph of Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 37 - depicted on image
瓊克勞馥之游泳裝Qiong Kelaofu zhi you yong zhuangJoan Crawford's swimming suit
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 37 - mentioned in caption
瓊克勞馥之游泳裝Qiong Kelaofu zhi you yong zhuangJoan Crawford's swimming suit
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 71 - depicted on image
電影明星瓊克羅馥近影dian ying ming xing Qiong Keluofu jin yingA recent photo of the movie star Qiong Keluofu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 71 - mentioned in caption
電影明星瓊克羅馥近影dian ying ming xing Qiong Keluofu jin yingA recent photo of the movie star Qiong Keluofu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - depicted on image
左圖是小范朋克和他的愛妻菊安克羅復zuo tu shi Xiao Fanpengke he ta de ai qi JuankeluofuThe left picture shows Douglas Fairbanks, Jr., and his beloved wife Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - mentioned in article
左圖是小范朋克和他的愛妻菊安克羅復zuo tu shi Xiao Fanpengke he ta de ai qi JuankeluofuThe left picture shows Douglas Fairbanks, Jr., and his beloved wife Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - mentioned in caption
左圖是小范朋克和他的愛妻菊安克羅復zuo tu shi Xiao Fanpengke he ta de ai qi JuankeluofuThe left picture shows Douglas Fairbanks, Jr., and his beloved wife Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - depicted on image
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - mentioned in article
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - depicted on image
(右) 大飯店中約翰與瓊克勞馥之表演(you) da fan dian zhong yuehan yu Qiong Kelaofu zhi biao yan(right) the performance of John Barrymore and Joan Crawford in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - mentioned in caption
(右) 大飯店中約翰與瓊克勞馥之表演(you) da fan dian zhong yuehan yu Qiong Kelaofu zhi biao yan(right) the performance of John Barrymore and Joan Crawford in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - depicted on image
小范朋克和瓊克勞馥拍片後趕到歐洲去旅行Xiao Fanpengke he Qiong Kelaofu pai pian hou gan dao Ouzhou qu lu xingDouglas Jr. Fairbanks and Joan Crawford Went for a Trip in Europe after They Finished Filming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - mentioned in caption
小范朋克和瓊克勞馥拍片後趕到歐洲去旅行Xiao Fanpengke he Qiong Kelaofu pai pian hou gan dao Ouzhou qu lu xingDouglas Jr. Fairbanks and Joan Crawford Went for a Trip in Europe after They Finished Filming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 51 - depicted on image
瓊克勞馥望著什麼?Qiong Kelaofu wang zhe she meWhat is Joan Crawford Staring at?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 51 - mentioned in caption
瓊克勞馥望著什麼?Qiong Kelaofu wang zhe she meWhat is Joan Crawford Staring at?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 30 - depicted on image
瓊克勞馥之熱抱Qiongkelaofu zhi re baothe embrace of Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 30 - mentioned in caption
瓊克勞馥之熱抱Qiongkelaofu zhi re baothe embrace of Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 67, 67 - depicted on image
幕味壇上第五對大情人mu wei tan shang di wu dui da qing ren:The Fifth Couple of the Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 67, 67 - mentioned in caption
幕味壇上第五對大情人mu wei tan shang di wu dui da qing ren:The Fifth Couple of the Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 35 - depicted on image
瓊克勞馥之表情(注意其大眼與大嘴)Qiongkelaofu zhi biao qing (zhu yi qi da yan yu da zui)Joan Crawford's Facial Expression (notice her big eyes and big mouth)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 35 - mentioned in caption
瓊克勞馥之表情(注意其大眼與大嘴)Qiongkelaofu zhi biao qing (zhu yi qi da yan yu da zui)Joan Crawford's Facial Expression (notice her big eyes and big mouth)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 46 - depicted on image
兩個香豔的姑娘.右係瓊克勞馥liang ge xiang yan de gu niang. you xi Qiong Kelaofutwo sexy women. Right is Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 46 - mentioned in caption
兩個香豔的姑娘.右係瓊克勞馥liang ge xiang yan de gu niang. you xi Qiong Kelaofutwo sexy women. Right is Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 33 - depicted on image
瓊克勞馥Joan CrawfordQiong Kelaofu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 33 - mentioned in caption
瓊克勞馥Joan CrawfordQiong Kelaofu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 36 - depicted on image
美國紅星瓊克勞馥自與前夫小范明克離婚後即主演「舞娘」,乃與右圖男主角佛其喬東合演,至為香豔,聞現已由銀幕上之假情人而成為真情侶矣,不久將訂婚約云Meiguo hong xing Qiong Kelaofu zi yu qian fu xiao Fanmingke li hun hou ji zhu yan wu niang, nai yu you tu nan zhu jiao Foqi Qiaodong he yan, zhi wei xiang yan, wen xian yi you yin mu shang zhi jia qing ren er cheng wei zhen qing lu yi, bu jiu jiang ding hun yue yun
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 36 - mentioned in caption
美國紅星瓊克勞馥自與前夫小范明克離婚後即主演「舞娘」,乃與右圖男主角佛其喬東合演,至為香豔,聞現已由銀幕上之假情人而成為真情侶矣,不久將訂婚約云Meiguo hong xing Qiong Kelaofu zi yu qian fu xiao Fanmingke li hun hou ji zhu yan wu niang, nai yu you tu nan zhu jiao Foqi Qiaodong he yan, zhi wei xiang yan, wen xian yi you yin mu shang zhi jia qing ren er cheng wei zhen qing lu yi, bu jiu jiang ding hun yue yun
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 45 - depicted on image
瓊克勞馥Joan CrawfordQiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 45, 45 - mentioned in caption
瓊克勞馥Joan CrawfordQiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 64 - depicted on image
影星瓊克勞馥ying xing Qiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 64 - mentioned in caption
影星瓊克勞馥ying xing Qiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 26, page: 55 - depicted on image
[no caption][no caption]
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 30 - depicted on image
瓊克勞馥Qiong Kelaofu Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 30 - mentioned in caption
瓊克勞馥Qiong Kelaofu Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 28, page: 36 - depicted on image
瓊克勞馥Qiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 28, page: 36 - mentioned in caption
瓊克勞馥Qiong Kelaofu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 32 - depicted on image
苦戀:克拉蓋勃爾和瓊克勞馥ku lian : Kela Gaiboer he Qiong KelaofuBitter love: Clark Gable and Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 32 - mentioned in caption
苦戀:克拉蓋勃爾和瓊克勞馥ku lian : Kela Gaiboer he Qiong KelaofuBitter love: Clark Gable and Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - depicted on image
琴哈羅(上左)瓊克勞馥(下左)近因爭奪佛蘭哥登,已起酸性作用,當然這是三角戀愛了Qinhaluo ( shang zuo ) Qiong Kelaofu (xia zuo )jin yin zheng duo Folan Gedeng ,yi qi suan xing zuo yong ,dang ran zhe shi san jiao lian ai le
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - mentioned in caption
琴哈羅(上左)瓊克勞馥(下左)近因爭奪佛蘭哥登,已起酸性作用,當然這是三角戀愛了Qinhaluo ( shang zuo ) Qiong Kelaofu (xia zuo )jin yin zheng duo Folan Gedeng ,yi qi suan xing zuo yong ,dang ran zhe shi san jiao lian ai le
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House