Browse

Bennett, Constance

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Bennett, ConstanceGiven Name (名)Englishpreferred Name
康斯登朋納Kangsideng PengnaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登彭乃脫Kangsideng PengnaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲墻本乃的Kangsiqiang BennaideOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登斐納Kangsideng FeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登裴納脫Kangsideng PeinatuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登斐乃脫Kangsideng FeinaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲登偑耐脫Kangsideng FengnaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登裴配Kangsideng PeipeiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登裴納Kangsideng PeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康士登斐納Kangshideng PeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲登裴納Kangsideng PeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登蓓耐Kangsideng Beinai Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲墻本乃得Kangsiqiang BennaideOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登賓納脫Kangsideng BinnatuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登寶奈脫Kangsideng BaonaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登配納Kangsideng PeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康斯登KangsidengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲登裴萊脫Kangsideng PeilaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登KangsidengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Constance BennettGiven Name (名)English
康司登寶乃脫Kangsideng BaonaituoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康司登裴納Kangsideng PeinaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲登裴納脫Kangsideng PeinatuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Constant BennetteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
康司登裴納脫Kangsideng PeinatuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲泰本納Kangsitai BennaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
康絲登KangsidengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 52 | Assignments in ECPO: 9
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 29 - mentioned in article
女性的尊嚴nu xing de zun yanThe dignity of women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 31 - mentioned in article
好萊塢電訊Haolaiwu dian xunHollywood dispatch
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 34, 34 - mentioned in article
康司登彭乃脫被人誹謗的原因Kangsideng Pengnaituo bei ren fei bang de yuan yinThe reasons why Constance Bennett is slandered
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 35, 36, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 33, 33, 34, 34 - mentioned in article
明星之言ming xing zhi yanCelebrities' remarks
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 39 - mentioned in article
好萊塢大裁薪hao lai wu da cai xinWidespread pay cuts in Hollywood
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 45 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 45 - mentioned in article
一場虛驚yi chang xu jingA false alarm
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 45 - mentioned in article
浪漫的康斯登斐納lang man de Kangsideng FeinaThe romantic Kangsideng Feina
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 45 - mentioned in caption
浪漫的康斯登斐納lang man de Kangsideng FeinaThe romantic Kangsideng Feina
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 61 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 49 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 46 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - depicted on image
明星情史之七康斯登裴納ming xing qing shi zhi qi Kangsidengpeinalove story of stars series 7 Kangsidengpeina
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - mentioned in article
明星情史之七康斯登裴納ming xing qing shi zhi qi Kangsidengpeinalove story of stars series 7 Kangsidengpeina
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - mentioned in caption
明星情史之七康斯登裴納ming xing qing shi zhi qi Kangsidengpeinalove story of stars series 7 Kangsidengpeina
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 56 - mentioned in article
好萊塢今年內五大明星將退休Haolaiwu jin nian nei wu da ming xing jiang tui xiufive super stars of Hollywood are going to retire in this year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 49, 49, 50, 50 - mentioned in article
康斯登裴納答客問Kangsideng Peina da ke wenAn Interview with Constance Bennett
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 49, 50 - mentioned in caption
康斯登裴納答客問Kangsideng Peina da ke wenAn Interview with Constance Bennett
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 50 - mentioned in article
明星電話號碼的誤會ming xing dian hua hao ma de mu huia misunderstanding caused by a telephone number of a star
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 59, 60 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 57, 58 - mentioned in article
好萊塢的一部裸體影片. 電檢會又要忙碌了Hao lai wu de yi bu luo ti ying pian. Dian jian hui you yao mang lu lea Hollywood nude movie. The movie inspection association will be busy again
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 35 - depicted on image
蒙脫高茂蘭及康絲登裴萊脫合影Mengtuogaomaolan ji Kangsideng Peilaituo he yingGroup photo of Robert Montgomery and Constance Bennett
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 35 - mentioned in caption
蒙脫高茂蘭及康絲登裴萊脫合影Mengtuogaomaolan ji Kangsideng Peilaituo he yingGroup photo of Robert Montgomery and Constance Bennett
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 29 - depicted on image
康絲登的尊嚴Kangsideng de zun yanThe dignity of Constance [Bennett]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 29 - mentioned in caption
康絲登的尊嚴Kangsideng de zun yanThe dignity of Constance [Bennett]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 37 - depicted on image
月得薪俸三萬元之電影明星康司登女士yue dai xin feng san wan yuan zhi dian ying ming xing Kangsideng nu shiMovie star Ms Constance Bennett who has a monthly salary of thirty thousand yuan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 37 - mentioned in caption
月得薪俸三萬元之電影明星康司登女士yue dai xin feng san wan yuan zhi dian ying ming xing Kangsideng nu shiMovie star Ms Constance Bennett who has a monthly salary of thirty thousand yuan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 63 - depicted on image
電影明星康司登斐乃脫所以能得盛名,是因為她在好幾張片子中扮裝模特兒,給幾位急色兒捧出世的。dian ying ming xing Kangsidengfeinaituo suo yi neng de sheng ming, shi yin wei ta zai hao ji zhang pian zi zhong ban zhuang mo te er, gei ji wei ji se er peng chu shi de.The reason why the movie star Kangsidengfeinaituo attains great reputation is because she plays the role of model in quite a few movies and becomes successful under the support of several amorists
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 63 - mentioned in caption
電影明星康司登斐乃脫所以能得盛名,是因為她在好幾張片子中扮裝模特兒,給幾位急色兒捧出世的。dian ying ming xing Kangsidengfeinaituo suo yi neng de sheng ming, shi yin wei ta zai hao ji zhang pian zi zhong ban zhuang mo te er, gei ji wei ji se er peng chu shi de.The reason why the movie star Kangsidengfeinaituo attains great reputation is because she plays the role of model in quite a few movies and becomes successful under the support of several amorists
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 47 - depicted on image
這兩顆明星右邊的史璜 生和她的丈夫法國公爵 離了婚嫁給一個英國戲子,下邊的康絲登偑耐脫却不久和史璜生的前夫給了婚,這段風流史哄動了好萊塢全世界都知道的,好萊塢的婚姻, 真說不上紀律啊!Zhe liang ke ming xing you bian de Shihuangsheng he ta de zhang fu Faguo gong jue li le hun jia gei yi ge Yingguo xi zi, xia bian de Kangsideng Fengnaituo que bu jiu he Shihuangsheng de qian fu gei le hun, zhe duan feng liu shi hong dong le Haolaiwu quan shi jie dou zhi dao de, Haolaiwu de hun yin, zhen shuo bu shang ji lu a!
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 47 - mentioned in article
這兩顆明星右邊的史璜 生和她的丈夫法國公爵 離了婚嫁給一個英國戲子,下邊的康絲登偑耐脫却不久和史璜生的前夫給了婚,這段風流史哄動了好萊塢全世界都知道的,好萊塢的婚姻, 真說不上紀律啊!Zhe liang ke ming xing you bian de Shihuangsheng he ta de zhang fu Faguo gong jue li le hun jia gei yi ge Yingguo xi zi, xia bian de Kangsideng Fengnaituo que bu jiu he Shihuangsheng de qian fu gei le hun, zhe duan feng liu shi hong dong le Haolaiwu quan shi jie dou zhi dao de, Haolaiwu de hun yin, zhen shuo bu shang ji lu a!
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 46 - depicted on image
女星康斯登裴配之最近玉照nu xing Kangsidengpeipei zhi zui jin yu zhaoRecent precious photo of the female star Kangsidengpeipei
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 46 - mentioned in caption
女星康斯登裴配之最近玉照nu xing Kangsidengpeipei zhi zui jin yu zhaoRecent precious photo of the female star Kangsidengpeipei
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 30 - depicted on image
將吻時之康斯登裴納與漢密爾登jiang wen shi zhi Kangsidengpeina yu Hanmi'erdengAs Constance Bennett and Hanmi'erdeng are about to kiss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 30 - mentioned in caption
將吻時之康斯登裴納與漢密爾登jiang wen shi zhi Kangsidengpeina yu Hanmi'erdengAs Constance Bennett and Hanmi'erdeng are about to kiss
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 28 - depicted on image
上圖康士登斐納和盧嘉士在導演旁邊表演愛情shang tu Kangshidengfeina he Lu Jiashi zai dao yan pang bian biao yan ai qingthe picture above shows Constance Bennett and Gilbert Roland playing lovers next to the director
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 28 - mentioned in caption
上圖康士登斐納和盧嘉士在導演旁邊表演愛情shang tu Kangshidengfeina he Lu Jiashi zai dao yan pang bian biao yan ai qingthe picture above shows Constance Bennett and Gilbert Roland playing lovers next to the director
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - depicted on image
康斯登裴納Kangsideng PeinaConstance Bennett
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 47 - mentioned in caption
康斯登裴納Kangsideng PeinaConstance Bennett
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 63 - depicted on image
康斯登斐納Kangsideng FeinaKangsideng Feina
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 63 - mentioned in caption
康斯登斐納Kangsideng FeinaKangsideng Feina
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 63 - depicted on image
「滿園春色」女主角康絲登裴納「 man yuan chun se 」 nu zhu jiao Kangsideng Peina
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 63 - mentioned in caption
「滿園春色」女主角康絲登裴納「 man yuan chun se 」 nu zhu jiao Kangsideng Peina
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House