Browse

滬江攝影樓

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
滬江攝影樓Hu Jiang she ying louGiven Name (名)Chinesepreferred Name
滬江Hu JiangPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
滬江照相樓Hu Jiang zhao xiang louOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 34
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 7 - Photographer
李國綬女士聞名於社交場中此其最近新裝異常美麗Li Guoshou nu shi wen ming yu she jiao chang zhong ci qi zui jin xin zhuang yi chang mei liMs Li Guoshou is well-known at occasions for socializing. Here she is in her latest mode, which is extraordinarily beautiful.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 1 - Photographer
李月嫦女士為滬江大學女生之領袖Li Yuechang nu shi wei hu jiang da xue nu sheng zhi ling xiuMs Li Yuechang, the leader of female students at Hujiang University
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 4 - Photographer
這又是社交場中流行的新裝.衣裙是連在一起的.裙邊綴以闊絲絨,或是黑緞.這是周叔蘅女士近影.zhe you shi she jiao chang zhong liu xing de xin zhuang. Yi qun she lian zai yi qi de. Qun bian zhui yi kuo si rong, huo shi hei duan. Zhe shi Zhou Shuheng nu shi.This (again) is a new dress popular in social sphere. The upper garment is connected with the skirt.The hemline is decorated with broad velvet, or black satin. This is a recent photo of Ms Zhou Shuheng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 1 - Photographer
滬上名媛李國綬女士玉影hu shang ming yu Li Guoshou nu shi yu yingPrecious photo of Ms Li Guoshou, a socialite in Shanghai
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 1 - Photographer
潘振坤女士畢業于中西女塾頗聞名于社交界Pan Zhenkun nu shi bi ye yu zhong xi nu shu, po wen ming yu she jiao jieMs Pan Zhenkun graduates from Chinese-Western private girls' school. She is very well-known in social circles.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 1 - Photographer
汪履曾女士玉影Wang Luzeng nu shi yu yingPrecious photo of Ms Wang Luzeng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 1 - Photographer
左婉芬女士玉影Zuo Wanfen nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zuo Wanfen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 1 - Photographer
封面聖瑪利亞女校楊瑞雲女士feng mian Shengmaliya nu xiao Yang Ruiyun nu shiThe cover is Ms Yang Ruiyun from St. Mary Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 2 - Photographer
聖瑪利亞女生研究音樂為課外之消遣Shengmaliya nu sheng yan jiu yin yue wei ke wai zhi xiao qianFemale students from St. Mary (School) studying music as afterschool pastime
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 1 - Photographer
馮和晴女士最近玉影Feng Heqing nu shi zu jin yu yingThe latest photograph of Ms Feng Heqing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 1 - Photographer
新嫁娘曹秀琳女士近影xin jia niang Cao Xiulin nu shi jin yingA recent photo of the bride Ms Cao Xiulin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 2 - Photographer
左宛君女士玉影Zuo Wanjun nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zuo Wanjun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 16 - Photographer
新秋時裝:梁佩琴女士xin qiu shi zhuang: Liang Peiqin nu shiNew autumn fashion: Ms Liang Peiqin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 23 - Photographer
周淑蘅的新嫁裝Zhou Shuheng de xin jia zhuangZhou Shuheng's wedding dress
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 48 - Photographer
滬江大學張德怡楊球熙女士合影hu jiang da xue Zhang Deyi, Yang Qiuxi nu shi he yingGroup photo of Ms Zhang Deyi, Ms Yang Qiuxi from Hujiang university
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 21 - Photographer
胡蝶新製晚裝Hu Die xin zhi wan zhuangHu Die's new made evening dress
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 60 - Photographer
美麗的小鳥陳燕燕mei li de xiao niao Chen YanyanChen Yanyan, a beautiful bird
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - Photographer
正在聯合攝製“還我山河”的高占非。有人說他是中國最有希望的演員,“都會的早晨”是他的得意傑作。zheng zai lian he she zhi " huan wo he shan " de Gao Zhanfei. you ren shuo ta shi Zhongguo zui you xi wang de yan yuan, "du hui de zao chen" shi ta de de yi jie zuo.Gao Zhanfei, who is shooting "huan wo he shan", some say he is the most promising actor in China, one of his great work is "the metropolitan in the morning".
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 60 - Photographer
表演最動人的阮玲玉biao yan zui dong ren de Ruan LingyuRuan Lingyu's acting is touching
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 42 - Photographer
在化裝時的黎明暉zai hua zhuang shi de Li MinghuiLi Minghui applying make-up
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 80 - Photographer
電影明星競選第一名: 胡蝶dian ying ming xing jing xuan di yi ming: Hu DieHu Die is elected the Queen of the Movie Stars.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 46 - Photographer
有聲片之有希望新演員隱倉秋女士是她天一公司北平人去年到上海來加入天一專演聲片的you sheng pian zhi you xi wang xin yan yuan Yin Cangqiu nu shi shi da Tianyi gong si Beiping ren qu nian dao Shanghai lai jia ru Tianyi zhuan yan sheng pian deMs. Yin Cangqiu is prominent new actress in sound film from Beiping and she recently joined the Tianyi Company. She arrived in Shanghai last year working for the sound movies the Tianyi Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 64 - Photographer
電影演員袁美雲女士dian ying yan yuan Yuan Meiyun nu shiMovie actress Ms. Yuan Meiyun
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 64 - Photographer
電影女星王人美諂媚之表情dian yin nu shi Wang Renmei chan mei zhi biao qingThe Flattering Smile of the Movie Star Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 64 - Photographer
野貓王人美ye mao Wang Renmei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 64 - Photographer
影星徐來女士ying xing Xu Lai nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 45 - Photographer
時代的兒女[......]遺影
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 19 - Photographer
小妹妹胡容容滬江攝Xiao mei mei Hu Rongrong Hu Jiang sheThe little child Hu Rongrong, photographed by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 20 - Photographer
時裝:胡蝶 滬江攝Shi zhuang: Hu Die, Hu Jiang sheFashion: Hu Die, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 20 - mentioned in caption
時裝:胡蝶 滬江攝Shi zhuang: Hu Die, Hu Jiang sheFashion: Hu Die, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 21 - Photographer
路明 滬江攝Lu Ming, Hu Jiang sheLu Ming, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 21 - mentioned in caption
路明 滬江攝Lu Ming, Hu Jiang sheLu Ming, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 21 - Photographer
路明 滬江攝Lu Ming, Hu Jiang sheLu Ming, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 21 - mentioned in caption
路明 滬江攝Lu Ming, Hu Jiang sheLu Ming, by Hu Jiang