Browse

胡蝶

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡蝶Hu DieOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
DieOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
蝴蝶HudieOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
胡瑞华Hu RuihuaGiven Name (名)Chinese
Butterfly HuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1908-03-231989-04-23female-


Authority data
VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 77 | Assignments in ECPO: 47
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 27 - mentioned in article
雪蝶之訟xuedie zhi songLin Xuehuai and Hu Die's Case
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 27 - mentioned in article
玲瓏消息Linglong xiao xiLinglong news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 32, 33 - mentioned in article
影界最近小消息ying jie zui jin xiao xiao xiThe latest rumors in the cinema world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 45, 46 - mentioned in article
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 45 - mentioned in article
胡珊漸露頭角Hu Shan jian lu tou jiaoHu Shan is gradually cutting a striking figure
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 52 - mentioned in article
電影界短訊dian ying jie duan xunShort Messages from the Movie Circle
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
天一的四大金剛tian yi de si da jin gangthe four guardian warriors of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 42 - mentioned in article
從東方好萊塢來cong dong fang Haolaiwu lainews from the oriental Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 42 - mentioned in article
國內影壇紀錄guo nei ying tan ji lurecords on the domestic movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 43, 44 - mentioned in article
電影明星(上)(未完)dian ying ming xing (shang) (wei wan)Movie Stars (Part I) (to be continued)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 61 - mentioned in article
蝴蝶受鋤奸團警告Hu Die shou Chujiantuan jing gao Hu Die receives Chujiantuan's warning
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 58 - mentioned in article
胡蝶徐來將參加時輪金剛法會Hudie Xulai jiang can jia shi lun jin gang fa hui
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 59 - mentioned in article
明星生活花絮ming xing sheng huo hua xu
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 56, 57 - mentioned in article
胡蝶將赴蘇俄:明星聯華各派代表Hu Die jiang fu su'e: ming xing Lianhua ge pai dai biaoHu Die desires to go to Russia
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 57, 58 - mentioned in article
胡蝶胡珊並不是親姊妹Hu Die Hu Shan bing bu shi qin jie meiHu Die and Hu Shan are not sisters
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 3, page: 72 - mentioned in article
明星發生索薪潮Mingxing fa sheng suo xin chaoTide of salary urge among the stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 27 - depicted on image
雪蝶過眼的泡影Xuedie guo yan de pao yingLin Xuehuai and Hudie's old photo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 39 - depicted on image
蝴蝶在北平之攝影Hudie zai Beiping zhi she yingPhotograph of Hudie in Beiping
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 39 - mentioned in caption
蝴蝶在北平之攝影Hudie zai Beiping zhi she yingPhotograph of Hudie in Beiping
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 47 - depicted on image
中國電影女星胡蝶近影zhong guo dian ying nu xing Hu Die jin yingRecent photo of Chinese female movie star Hu Die
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 47 - mentioned in caption
中國電影女星胡蝶近影zhong guo dian ying nu xing Hu Die jin yingRecent photo of Chinese female movie star Hu Die
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 1 - depicted on image
中國美麗的明星胡蝶女士zhong guo mei li de ming xing Hu Die nu shiMs Hu Die, a beautiful Chinese star
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 1 - mentioned in caption
中國美麗的明星胡蝶女士zhong guo mei li de ming xing Hu Die nu shiMs Hu Die, a beautiful Chinese star
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 19 - depicted on image
回憶前情不禁顧影自憐的女星胡蝶近影hui yi qian qing bu jin gu ying zi lian de nu xing Hu Die jin yingRecent photo of Hu Die, the female star who can not help pitying herself in the mirror while recalling the past
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 19 - mentioned in caption
回憶前情不禁顧影自憐的女星胡蝶近影hui yi qian qing bu jin gu ying zi lian de nu xing Hu Die jin yingRecent photo of Hu Die, the female star who can not help pitying herself in the mirror while recalling the past
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 21 - depicted on image
胡蝶新製晚裝Hu Die xin zhi wan zhuangHu Die's new made evening dress
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 21 - mentioned in caption
胡蝶新製晚裝Hu Die xin zhi wan zhuangHu Die's new made evening dress
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 48 - depicted on image
這位翩翩欲飛的胡蝶。你猜她對著誰笑?zhe wei pian pian yu fei de Hu Die。ni cai ta dui zhe shei xiao?Hu Die, like a flying butterfly, guess whom is she smiling at?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 48 - mentioned in caption
這位翩翩欲飛的胡蝶。你猜她對著誰笑?zhe wei pian pian yu fei de Hu Die。ni cai ta dui zhe shei xiao?Hu Die, like a flying butterfly, guess whom is she smiling at?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 42 - depicted on image
"電影皇后(?)下嫁了"胡蝶在新片飾新嫁娘之神情"dian ying hua hou(?) xia jia le" Hu Die zai xin pian shi xin jia niang zhi shen qing"Queen of the Movie Stars got Married?" Hu Die Casted as a Bride in her New Film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 42 - mentioned in caption
"電影皇后(?)下嫁了"胡蝶在新片飾新嫁娘之神情"dian ying hua hou(?) xia jia le" Hu Die zai xin pian shi xin jia niang zhi shen qing"Queen of the Movie Stars got Married?" Hu Die Casted as a Bride in her New Film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 34 - depicted on image
胡蝶在國貨公司門口Hu Die zai guo huo gong si men kouHu Die in front of the department stores which sell Chinese goods
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 34 - mentioned in caption
胡蝶在國貨公司門口Hu Die zai guo huo gong si men kouHu Die in front of the department stores which sell Chinese goods
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 56 - depicted on image
(上) 在國貨商場購買國貨之電影明星胡蝶(shang) zai guo huo shang chang gou mai guo huo zhi dian ying ming xing Hu Die(Above) The movie star Hu Die is buying domestic products at the Department Store of National Goods
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 56 - mentioned in caption
(上) 在國貨商場購買國貨之電影明星胡蝶(shang) zai guo huo shang chang gou mai guo huo zhi dian ying ming xing Hu Die(Above) The movie star Hu Die is buying domestic products at the Department Store of National Goods
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 80 - depicted on image
電影明星競選第一名: 胡蝶dian ying ming xing jing xuan di yi ming: Hu DieHu Die is elected the Queen of the Movie Stars.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 80 - mentioned in caption
電影明星競選第一名: 胡蝶dian ying ming xing jing xuan di yi ming: Hu DieHu Die is elected the Queen of the Movie Stars.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 46 - mentioned in caption
天一公司新演員葉秋心女士。有人說她有胡蝶的風味?Tianyi gong si xin yan yuan Ye Qiuxin nu shi. you ren shuo rta you Hu Die de feng wei?Ms. Ye Qiuxin, a new actress of the Tianyi Company. Some say that she has the charm of Hu Die
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 33 - depicted on image
影星之新裝. 電影明星胡蝶女士Ying xing zhi xin zhuang. Dian ying ming xing Hu Die nu shinew clothing of movie stars. Movie star Ms. Hu Die
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 33 - mentioned in caption
影星之新裝. 電影明星胡蝶女士Ying xing zhi xin zhuang. Dian ying ming xing Hu Die nu shinew clothing of movie stars. Movie star Ms. Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 33 - depicted on image
我們的電影皇后蝴蝶女士wo men de dian ying huang hou Hu Die nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 33 - mentioned in caption
我們的電影皇后蝴蝶女士wo men de dian ying huang hou Hu Die nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 64 - depicted on image
蝴蝶女士近影Hudie nu shi jin yingA Recent Portrait of Ms. Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 64 - mentioned in caption
蝴蝶女士近影Hudie nu shi jin yingA Recent Portrait of Ms. Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 25, page: 36 - depicted on image
胡蝶與孫敏在葉園Hu Die yu Sun Min zai Ye yuan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 25, page: 36 - mentioned in caption
胡蝶與孫敏在葉園Hu Die yu Sun Min zai Ye yuan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 26, page: 1 - depicted on image
胡蝶不是她,她是裘東姬女士。Hu Die bu shi ta , ta shi Qiu Dongji nu shi 。
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 26, page: 1 - mentioned in caption
胡蝶不是她,她是裘東姬女士。Hu Die bu shi ta , ta shi Qiu Dongji nu shi 。
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 29 - depicted on image
胡蝶Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 29 - mentioned in caption
胡蝶Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 34 - depicted on image
胡蝶與徐來hu Die yu Xu Lai 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 34 - mentioned in caption
胡蝶與徐來hu Die yu Xu Lai 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 35 - depicted on image
美麗:胡蝶mei li: Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 35 - mentioned in caption
美麗:胡蝶mei li: Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 2 - depicted on image
國慶中之明星guo qing zhong zhi ming xing
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 2 - mentioned in caption
國慶中之明星guo qing zhong zhi ming xing
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 32, page: 64 - depicted on image
胡蝶Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 32, page: 64 - mentioned in caption
胡蝶Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - depicted on image
影人-擁抱:胡蝶、高占非ying ren - yong bao: Hu Die, Gao Zhanfei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - mentioned in caption
影人-擁抱:胡蝶、高占非ying ren - yong bao: Hu Die, Gao Zhanfei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 35 - depicted on image
影事-夜宴:胡蝶ying shi - ye yan: Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 35 - mentioned in caption
影事-夜宴:胡蝶ying shi - ye yan: Hu Die
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 1 - depicted on image
胡蝶女士Hu Die nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 1 - mentioned in caption
胡蝶女士Hu Die nu shi
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 20 - depicted on image
時裝:胡蝶 滬江攝Shi zhuang: Hu Die, Hu Jiang sheFashion: Hu Die, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 20 - mentioned in caption
時裝:胡蝶 滬江攝Shi zhuang: Hu Die, Hu Jiang sheFashion: Hu Die, by Hu Jiang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 21 - depicted on image
胡蝶女士Hu Die nu shiMs. Hu Die
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 21 - mentioned in caption
胡蝶女士Hu Die nu shiMs. Hu Die
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 36 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu Important contents of recent issues of Entertainment Weekly
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 13, page: 58 -
娛樂週報Yule zhou baoEntertainment Weekly