Browse

夏佩珍

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
夏佩珍Xia PeizhenGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1908-00-001975-00-00female-


Authority data
Baidu 


Assignments: 13 | Assignments in ECPO: 13
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 45, 46 - mentioned in article
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 44 - mentioned in article
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 51 - mentioned in article
一週電影記錄yi zhou dian ying ji luMovie-infos of the Week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 41, 42 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 61 - mentioned in article
國片界閒話guo pian jie xian huaAnecdotes of domestic movie
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 60 - mentioned in article
短訊duan xunNews in brief
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - depicted on image
現在病中的夏佩珍xian zai bing zhong de Xia PeizhenXia Peizhen is now sick
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - mentioned in caption
現在病中的夏佩珍xian zai bing zhong de Xia PeizhenXia Peizhen is now sick
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 46 - depicted on image
久違了,夏佩珍小姐,你怎不拍戲了?jiu wei le, Xia Peizhen xiao jie , ni ze bu pai xi le?Long time no see Ms. Xia Peizhen. Why aren't you casted in films anymore?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 46 - mentioned in caption
久違了,夏佩珍小姐,你怎不拍戲了?jiu wei le, Xia Peizhen xiao jie , ni ze bu pai xi le?Long time no see Ms. Xia Peizhen. Why aren't you casted in films anymore?