Browse

Ellen Key

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Ellen KeyGiven Name (名)Swedishpreferred Name
愛倫凱Ailun KaiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1849-12-111926-04-26female-


Note
Ellen Karolina Sofia Key (Swedish: [kej]; December 11, 1849 – April 25, 1926) was a Swedish difference feminist writer on many subjects in the fields of family life, ethics and education and was an important figure in the Modern Breakthrough movement. She was an early advocate of a child-centered approach to education and parenting, and was also a suffragist.

She is best known for her book on education, Barnets århundrade (1900), which was translated in English in 1909 as The Century of the Child.[1]


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 28 | Assignments in ECPO: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - mentioned in article
愛倫凱的《戀愛與道德》Ailunkai de 'Lian ai yu dao de'Ellen Key's 'Love and morality'
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 - Author
婦女運動概論 ( 瑞典愛倫凱原著 )Fu nu yun dong gai lun (Ruidian ai lun kai yuan zhe)A general discourse on the women's movement (Original author: Ellen Key of Sweden)
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Author
愛倫凱的母權運動論Ailunkai de mu quan yun dong lunEllen Key's discourse on the movement to empower mothers
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 53, 54, 55 - mentioned in article
家庭的缺陷/ 已成一種普遍的社會病Jia ting de que xian/ Yi cheng yi zhong pu bian de she hui bingThe defects of family/ It has become a kind of popular social disease
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - mentioned in article
三份薄禮San feng bo liThree modest presents
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 - Author
愛情與結婚Ai qing yu jie hunLove and marriage
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 123, 123, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 129, 129 - mentioned in article
讀婦女問題十講Du fu nu wen ti shi jiangReading the ten teachings on woman problem
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
離婚與道德問題Li hun yu dao de wen tiDivorce and the question of morality
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
近世愛之變遷史Jin shi ai zhi bian qian shiChanges in the history of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 27, 28, 29, 30 - mentioned in article
我國女青年的傾向Wo guo nu qing nian de qing xiangThe tendencies of our country s young ladies
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - mentioned in article
社會革命與中國婦女問題She hui ge ming yu zhong guo fu nu wen tiSocial revolution and Chinese woman question
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 22, 23, 24 - mentioned in article
中國社會的母性保護Zhongguo she hui de mu xing bao huThe protection of motherhood in Chinese society
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 37, 38, 39, 40 - mentioned in article
偉大的母性立脫爾登夫人/ 第四次国际联盟大会英国代表Wei da de mu xing Lituoerdeng fu ren/ Di si ci guo ji lian meng da hui ying guo dai biaoGreat motherhood Mrs. / The fourth League of Nations conference English delegate
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 46, 47, 48, 49, 50, 51 -
女子的和平運動Nu zi de he ping yun dongWomen's movements for peace
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - mentioned in article
自由離婚論Zi you li hun lunDiscussion on the freedom of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 37, 38, 39, 40, 41 - mentioned in article
愛與人生/ 不願沒有他而活着Ai yu ren sheng/ Bu yuan mei you ta er huo zheLove and life/ Do not want to live without him
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 - mentioned in caption
從愛倫凱到科倫泰 Cong Ailunkai dao KeluntaiFrom Ellen Key to Alexandra Kollontai
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 252, 253, 254, 255, 256 - mentioned in article
如何可使失戀的治癒/ 一Ru he ke shi shi lian de zhi yu/ YiHow to recover from a breakup/ Part one
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 42, 43 - mentioned in article
近代的戀愛觀Jin dai de lian ai guanView of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
自由戀愛的軌道和歧路Zi you lian ai de gui dao he qi luThe trajectory and wrong way of free love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 54, 55, 56 - mentioned in article
愛倫凱的思想及其晚年Ai Kailun de si xiang ji qi wan nianThe thought of Ellen Key and her later years
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 48, 49 - mentioned in article
須知慈母是先生/ 端賴坤成Xu zhi ci mu shi xian sheng/ Duan lai kun chengMust know that a kind mother is a teacher/ The right effort is what makes the difference
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 98 - mentioned in article
介紹幾本關於婦女問題的日本書籍Jie shao ji ben guan yu fu nu wen ti de Riben shu jiIntroduction to several Japanese books on woman questions
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 10, 11 -
戀愛論摘錄lian ai lun zhai luExcerpts about philosophy of love
 


Image
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 16 -
現代婦女界的巨星愛倫凱女士Xian dai fu nu jie de ju xing Ai Lunkai nu shiThe modern female star--- Ellen Key
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 31 -
愛倫凱女士Ai Lun Kai nu shiEllen Key
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 12 -
斯干迭那維亞婦女領袖Sī gàn dié nà wéi yǎ fùnǚ lǐngxiùWomen leaders of Scandinavian peninsula