Funü Shibao
Issue
No. 020 (31 October, 1916)
Pages available: 1 - 144 (144 total)
婦女時報第二十號Funü shibao issue number 20
馮副總統之夫人周道如女士Ms. Zhou Daoru, wife of Deputy Prime Minister Feng [Guozhang]
胡鳳君女士Ms. Hu Fengjun
中國之女飛行家張俠魂女士Chinese female pilot Ms. Zhang Xiahun
朱氏昆仲雙婚圖/ 朱少屏夫人/ 王夏 (陪新)/ 朱少屏/ 戴傳賢 (司儀)/ 黃克強 (證婚)/ 朱紫湘夫人/ 朱紫湘/ 楊豹靈 (陪新)Photo of the double weddings of the Zhu brothers/ Mrs. Zhu Shaoping/ Wang Xia (groomsman)/ Zhu Shaoping/ Dai Chuanxian (master of ceremony)/ Huang Keqiang (witness)/ Mrs. Zhu Zixiang/ Zhu Zixiang/ Yang Baoling (groomsman)
民國五年十月務本女校十五週紀念校友會攝影/ (第一行) 葛靜芳 周德娟 嚴達徵 張杏娟 張安之 雷漱文/ (第二行) 朱世芬 張稚涵 鄧淑珍 王蓮君 王萱 姚孟璆 曾式群 周淑娟 侯佩琛 余競虹 狄智君 劉蓮士 狄秉君 孫慶曾 施開智 沈承瑾 沈有瑤 李廷慧 樓文耀/ (第三行) 周芳貞 王蓮貞 沈和沖 孫多薏 楊達權 楊競學 徐文炳 鍾慧齡 毛體乾 汪師銘 祝蘊玉 沈維敏 劉良璧 孫瑤 吳文英 徐冰文/ (第四行) 洪壽珍 馮漱清 袁希浈 湯兆先 袁希浩 方英 楊錫琳 奚湞 張昭漢 狄敏君 王德祥 俞慶唐 周增圭 徐振坤 王乾齡 孫瑛/ (第五行) 嚴濟寬 姚明佩 吳若安 邊境宏 錢新才 楊季威 彭敏慎 沈庭玉 雷雲裳 孫湘蘅 王銳 沈葆新 Photo of the Wuben School for Women alumnae at the 15th anniversary of the school in October 1916/ (First row) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Second row) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Third row) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Foruth row) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Fifth row) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen Baoxin
萬竹小學女生全體攝影Photo of female students at the Wanzhu primary school
浙江女子師範學校正科丙辰畢業攝影/ 第一排 阮啟顓/ 許藹青/ 周承茂/ 馮鳥笑/ 朱錦咸施薔/ 姚神霞/ 第二排 宓慈雲/ 沈文徵/ 沈藕玉/ 陶家賢/ 湯祥芝/ 蔡新寶/ 陳閨榴/ 第三排 朱凝/ 韓群楚/ 魏晉/ 湯修慧/ 徐鈴卿/ 查美英/ 蔣漢傑Graduation photo of the class of 1916 of the Zhejiang Normal School for Women/ First row: Ruan Qizhuan/ Xu Aiqing/ Zhou Chengma/ Feng Niaoxiao/ Zhu Jinxian/ Shi Qiang/ Yao Shenxia/ Second row: Mi Ciyun/ Shen Wenzheng/ Shen Ouyu/ Tao Jiaxian/ Tang Xiangzhi/ Cai Xinbao/ Chen Guiliu/ Third row: Zhu Ning/ Han Qunchu/ Weijin/ Tang Xiuhui/ Xu Lingqing/ Cha Meiying/ Jiang Hanjie
浙江女子師範學校講習科丙辰畢業生攝影Graduation photo of the class of 1916 teachers' training course at the Zhejiang Normal School for Women
華府治春詞圖(四) 美術院 Corcoran Art Gallery Photograph and poem on the celebration of spring in Washington D.C.(4) Corcoran Art Gallery
華府治春詞圖(五) 招魂祭 Me moriag Day [Memorial Day?] Photograph and poem on the celebration of spring in Washington D.C.(5) Commemorating the dead [Memorial Day]
華府治春詞圖(六) 女權黨 Suffrage EnvoysPhotograph and poem on the celebration of spring in Washington D.C. (6) Suffrage Envoys
華府治春詞圖(七) 愛蘭節 St. Patick's Day/ 王茂漪女士小影Photograph and poem on the celebration of spring in Washington D.C. (7) St. Patrick's Day/ Ms. Wang Maoyi
華府治春詞圖(八) 水道橋 Aquednct Bridge [Aqueduct Bridge]Photograph and poem on the celebration of spring in Washington D.C. (8) [Aqueduct Bridge]
常熟趙陳德音夫人肖影Photo of Mrs. Zhao-Chen Deyin of Changshu
左手書屏Calligraphy scrolls written with left hand [on the left?]
張惠如之海濱獨立Zhang Huiru standing alone at the sea side
湯修慧之負手看花Tang Xiuhui looking at flowers with hands behind her back
江蘇省立女子蠶業學校桑場攝影The milkweed patch at the Jiangsu Provincial School of Sericulture for Women
補品注意Attention/ Health product
A. Wilson Dentist
帕勒託補劑Pailetuo potion
瑪利拉哀(文學家)Mali Laai (author)
毛格蘭培爾 (女校教師)Meigelan Peier (teacher at a girls' school)
麻雷霍而 (稅關吏)Malei Huoer (custom officer)
瑪萊阿耐兒 (軍事家)Malai Anaier (military expert)
梯娜麗葛倫(股票商)Tina Ligelun (stock trader)
亨男斯納耳 (軍事家)Hengnansi naer (military expert)
耐台歇杜佛 (女統領)Naitaixie Dufo (female leader)
婁窘獨努爾勛章圖Picture of the medal Loujiong dunuer [Légion d'Honneur]
(無痛安產法大成者) 德國巴丁大學附屬弗梨堡婦人科院長克婁涅氏(上)(Inventor of painless childbirth) Dr. [Bernhardt] Krönig, head of the Freiburg centre of obstetrics and gynecology the University of Baden in Germany
(無痛安產法大成者) 德國巴丁大學醫科教授古士氏(下)(Inventor of painless childbirth) Dr. Karl Gauss, professor of medicine at the University of Baden in Germany
圖中寓意Story in the picture
兜安氏秘製保腎丸Doans backache kidney pills