Browse

Chevalier, Maurice Auguste

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Chevalier, Maurice AugusteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Frenchpreferred Name
希佛萊XifolaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Chevalier, Maurice-Edouard Saint-LéonGiven Name (名)French
曼福斯希佛萊Manfusi XifolaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪里斯希弗萊Malisi XifolaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
馬立師戚凡立Malishi QifanliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
摩利斯希佛萊Molisi XifolaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
希佛來XifolaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪立師戚凡立Malishi QifanliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Maurice ChevalierOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)French
希萊佛XilaifoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1888-09-121972-01-01male-


Note
Maurice Auguste Chevalier was a French actor, cabaret singer and entertainer.


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 44 | Assignments in ECPO: 2
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 33 - mentioned in article
到祖國去dao zu guo quGoing back to one's homeland
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 28 - mentioned in article
和藹軍官he ai jun guanThe smiling lieutenant
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 35, 35, 36, 36, 37, 37 - mentioned in article
明星易得,白馬難求Ming xing yi de, bai ma nan qiuIt is easy to find a star, but hard to get white horses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 39 - mentioned in article
好萊塢大裁薪hao lai wu da cai xinWidespread pay cuts in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 39 - mentioned in article
希佛萊的成功史Xifolai de cheng gong shiChevalier's successful history
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 44 - mentioned in article
希佛萊夫人的懷鄉病Xifolai fu ren de huai xiang bingThe homesickness of Mrs Chevalier
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 44 - mentioned in article
希佛萊離婚Xifolai li hunChevalier got divorced
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 54 - mentioned in article
娛樂不忘救國yu le bu wang jiu guoDo not Forget Saving our Nation While Entertaining
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 44 - mentioned in article
支加哥的幸運女兒Zhijiage de yin yun nu era lucky girl from Chicago
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 30 - mentioned in article
明星情史之五 摩利斯希佛萊ming xing qing shi zhi wu, MolisixifolaiLove stories of Stars Part V. Maurice Chevalier
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 40 - mentioned in article
一九三三年好萊塢的預言yi jiu san san nian Haolaiwu de yu yanpredictions on Hollywood in 1933
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 51 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 61, 62 - mentioned in article
聖林閒話sheng lin xian huaGossips of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 50, 51 - mentioned in article
希佛萊這樣回答Xifolai zhe yang hui daChevalier's Answers
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
麗琳哈凡的幸運Lilin Hafan de xin yunLilian Harvey's Luck
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 70, 71 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 59, 60 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 57 - mentioned in article
雪爾維亞事件解決Xueerweiya shi jian jie jueSolution of Sylvia
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 33 - depicted on image
受同胞熱烈歡迎希佛萊夫婦之笑容shou tong bao re lie huan ying Xifulai fu fu zhi xiao rongThe smiling Chevalier couple is warmly welcomed by their fellow citizens
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 33 - mentioned in caption
受同胞熱烈歡迎希佛萊夫婦之笑容shou tong bao re lie huan ying Xifulai fu fu zhi xiao rongThe smiling Chevalier couple is warmly welcomed by their fellow citizens
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 28 - depicted on image
希萊佛在和藹軍官中Xifulai zai "he ai jun guan" zhongChevalier in "The smiling lieutenant"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 28 - mentioned in caption
希萊佛在和藹軍官中Xifulai zai "he ai jun guan" zhongChevalier in "The smiling lieutenant"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 29 - depicted on image
滿面帶著笑容,露出得意神情的大明星希佛萊。man mian dai zhe xiao rong, lu chu de yi shen qing de da ming xing XifolaiThe big star Chevalier is all smiles, pleased with himself.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 29 - mentioned in caption
滿面帶著笑容,露出得意神情的大明星希佛萊。man mian dai zhe xiao rong, lu chu de yi shen qing de da ming xing XifolaiThe big star Chevalier is all smiles, pleased with himself.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 36 - depicted on image
希佛萊和導演劉別謙拍片後休息Xifoulai he dao yan Liubieqian pai pian hou xiu xiChevalier and Director Lubitsch are Resting after Film Shooting.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 36 - mentioned in caption
希佛萊和導演劉別謙拍片後休息Xifoulai he dao yan Liubieqian pai pian hou xiu xiChevalier and Director Lubitsch are Resting after Film Shooting.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 31 - depicted on image
希佛萊和麥唐納之吻姿Xifoulai he Maitangna zhi wen zithe Kiss of Chevalier and MacDonald
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 31 - mentioned in caption
希佛萊和麥唐納之吻姿Xifoulai he Maitangna zhi wen zithe Kiss of Chevalier and MacDonald
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 36 - depicted on image
希佛萊Xifolai Chevalier
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 36 - mentioned in caption
希佛萊Xifolai Chevalier
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 13, page: 58 -
娛樂週報Yule zhou baoEntertainment Weekly