Browse

Confucius

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
ConfuciusOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Englishpreferred Name
孔子KongziPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
仲尼ZhongniOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孔夫子Kong FuziPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
孔老夫子Kong Lao fu ziPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
孔丘Kong QiuPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
孔子Kong ZiChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Note
external link: https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 25 | Assignments in ECPO: 35
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 139 - mentioned in article
失去本來面目Shi qu ben lai mian muLosing self-respect
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 153 - mentioned in article
求知識的方法Qiu zhi shi de fang faMethods of acquiring knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 217, 218 - mentioned in article
婦女的美術/ 一件有趣的小職業Fu nu de mei shu/ Yi jian you qu de xiao zhi yeWomen s arts/ An interesting small career
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 232, 233, 234 - mentioned in article
烹飪小技數則Peng ren xiao ji shu zeSeveral little skills on cooking
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 85 - mentioned in article
無慾則剛Wu yu ze gangOne can be austere if he has no selfish desires
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 愚者一得Yin dao xue wen de lu jing/ Yu zhe yi deThe way that leads to knowledge/ One gain of the foolish
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 32, 33, 34 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 我的管見Yin dao xue wen de lu jing/ Wo de guan jianThe way that leads to knowledge/ My opinion
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 也覺得有點意見Yin dao xue wen de lu jing/ Ye jue de you dian yi jianThe way that leads to knowledge/ Also have some opinions
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 40, 41, 42 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 不要忘了一個恒字Yin dao xue wen de lu jing/ Bu yao wang le yi ge heng ziThe way that leads to knowledge/ Don't forget the word "Heng"
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 90 - mentioned in article
說明有恒的重要Shuo ming you heng de zhong yaoThe importance of consistence
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 66, 67, 68 - mentioned in article
怎能安慰親心/ 應該存些孝敬的心Zen neng an wei qin xin/ Ying gai cun xie xiao jing de xinHow to comfort the hearts of family members/ Should have some filial piety
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 76, 77, 78, 79, 80, 81 - mentioned in article
香港婦女生活的客觀Xianggang fu nu sheng huo de ke guanThe objective of women living in Hong Kong
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 24, 25, 26 - mentioned in article
愛的雜說Ai de za shuoA miscellaneous talk on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 43, 44, 45, 46 - mentioned in article
愛與人生/ 生活的原動力Ai yu ren sheng/ Sheng huo de yuan dong liLove and life/ The driving force of life
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 132, 133 - mentioned in article
朋友的愛/ 我也來談談Peng you de ai/ Wo ye lai tan tanFriends love/ Let me talk about it
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 149, 150 - mentioned in article
愛之研究Ai zhi yan jiuResearch on love
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 190, 191, 192, 193 - mentioned in article
中國古劇沿革談Zhongguo gu ju yan ge tanDiscussion on the development of Chinese ancient drama
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 96 - mentioned in article
知仁勇的情狀Zhi ren yong de qing zhuangThe returns of knowing how to be benevolent and brave
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 26, 27 - mentioned in article
我國婦女教育今後的趨勢Wo guo fu nu jiao yu jin hou de qu shiThe future trend of our nation s female education
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88 - mentioned in article
討論讀書的方法Tao lun du shu de fang faDiscussion on the ways of reading books
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 68, 69, 70 - mentioned in article
事與願違/ 自助者天亦助之Shi yu yuan wei/ Zi zhu zhe tian yi zhu zhiThings go contrary to one s wishes/ The heaven helps those who help themselves
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 - mentioned in article
先秦婚姻概況Xian qin hun yin gai kuangMarriage before Qin
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 138, 139 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 153, 154 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 12, page: 19 - mentioned in advertisement
孔子何以不食Kong zi he yi bu shiHow to aviod eating rotten food by Confucius