Browse

Plato

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
PlatoGiven Name (名)Englishpreferred Name
帕拉圖PalatuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
柏拉圖BolatuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
伯拉圖BolatuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
柏拉圖BolatuChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-
Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 8 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 141, 142, 143 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 美術可忽視麼Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Mei shu ke hu shi shen meThe relationship between art and life/ Can art be ignored
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 78, 79, 80, 81, 82, 83 - mentioned in article
古代西方民族與獨身主義Gu dai xi fang min zu yu du shen zhu yiAncient Western nations and celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
近世愛之變遷史Jin shi ai zhi bian qian shiChanges in the history of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 - mentioned in article
愛的歷史Ai de li shiHistory of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 - mentioned in article
北京婦女之生活Beijing fu nu zhi sheng huoThe life of women in Beijing
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - mentioned in article
女子獨身生活的研究Nu zi du shen sheng huo de yan jiuResearch on female celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 60, 61, 62 - mentioned in article
理想中的住宅/ 藝術化的樂園Li xiang zhong de zhu zhai/ Yi shu hua de le yuanAn ideal dwelling/ An artistic paradise
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - mentioned in article
百年來節育運動紛擾的歷史觀Bai nian lai jie yu yun dong fen rao de li shi guanThe historical view on the disruptions of birth control movements in this century