Browse

Johann Wolfgang von Goethe

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Johann Wolfgang von GoetheGiven Name (名)Germanpreferred Name
哥德GedeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
GoetheOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)German
高特GaoteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
歌得GedeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
歌德GedeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1749-08-281832-03-22male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 114, 115, 116, 117 - mentioned in article
藝術的意義及其比較Yi shu de yi yi ji qi bi jiaoThe meaning of arts and its comparison
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 118, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 121 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 甚麼生活革命Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Shen me sheng huo ge mingThe relationship between art and life/ What is life revolution
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 176, 177, 178, 179 - mentioned in article
我之與詩Wo zhi yu shiMe and poetry
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
近世愛之變遷史Jin shi ai zhi bian qian shiChanges in the history of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 225, 226, 227 - mentioned in article
青年與愛Qing nian yu aiYouths and love
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - mentioned in article
哥德的著作及其愛人Ge de de zhu zuo ji qi ai renThe famous works of Goethe and his lovers
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 109, 110 - Author
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 157 - mentioned in advertisement
中國文學研究Zhongguo wen xue yan jiuResearch on Chinese literature