Browse

孟子

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
孟子Meng ZiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 12 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 118, 119, 120, 121 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 甚麼生活革命Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Shen me sheng huo ge mingThe relationship between art and life/ What is life revolution
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
為甚麼女子多不成大事業Wei shen me nu zi duo bu cheng da shi yeWhy are there only a few women who have made great achievements in their lives
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 65, 66 - mentioned in article
貧窮則志短/貧窮足以勵志Pin qiong ze zhi duan/ping qiong zu yi li zhiPoverty makes one less ambitious/poverty is good enough for one to be ambitious
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 67, 68, 69 - mentioned in article
貧窮則志短/窮且益堅Pin qiong ze zhi duan/qiong qie yi jianPoverty makes one less ambitious/poverty makes one strong
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 40, 41, 42 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 不要忘了一個恒字Yin dao xue wen de lu jing/ Bu yao wang le yi ge heng ziThe way that leads to knowledge/ Don't forget the word "Heng"
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 - mentioned in article
何謂模倣He wei mo fangWhat is imitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 24, 25, 26 - mentioned in article
愛的雜說Ai de za shuoA miscellaneous talk on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 - mentioned in article
戀愛上的幾個問題/ 給男女青年的一封公開信Lian ai shang de ji ge wen ti/ Gei nan nu qing nian de yi feng gong kai xinSeveral questions on love/ An open letter to male and female youth
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 51, 52 - mentioned in article
須知慈母是先生/ 家庭的主師Xu zhi ci mu shi xian sheng/ Jia ting de zhu shiMust know that a kind mother is a teacher/ The main teacher of the family
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88 - mentioned in article
討論讀書的方法Tao lun du shu de fang faDiscussion on the ways of reading books
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 65, 66, 67 - mentioned in article
事與願違/ 探究人生的劄記一頁Shi yu yuan wei/ Tan jiu ren sheng de zha ji yi yeThings go contrary to one s wishes/ A page of notes on life exploration
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 153, 154 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books