Browse

泰戈爾

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
泰戈爾TaigeerOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
太戈爾TaigeerOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1861-05-071941-08-07male-


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - mentioned in article
期望女文學家的崛起Qi wang nu wen xue jia de jue qiHope to see the rise of female writers
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 247, 248, 249, 250, 251 - mentioned in article
如何可使戀愛的成立Ru he ke shi lian ai de cheng liHow to establish love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 252, 253, 254, 255, 256 - mentioned in article
如何可使失戀的治癒/ 一Ru he ke shi shi lian de zhi yu/ YiHow to recover from a breakup/ Part one
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 55, 56 - mentioned in article
避暑時的經過/ 雨後釣魚Bi shu shi de jing guo/ Yu hou diao yuSummer vacation/ Going fishing after rain
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 242 - Author
「文學研究會叢書世界文學名著」商務印書館出版Wen xue yan jiu hui cong shu shi jie wen xue ming zhu shang wu yin shu guan chu banBook series of literature study association masterpieces of world literature commercial press
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 117, 118 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books