Browse

舒新城

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
舒新城Shu XinchengGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1893-00-001960-00-00male-


Authority data
VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - Author
近代中國女子教育思想變遷史Jin dai zhong guo nu zi jiao yu si xiang bian qian shiThe history of ideology of modern chinese women's education
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 43, 44, 45, 46 - mentioned in article
愛與人生/ 生活的原動力Ai yu ren sheng/ Sheng huo de yuan dong liLove and life/ The driving force of life
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 - Author
戀愛上的幾個問題/ 給男女青年的一封公開信Lian ai shang de ji ge wen ti/ Gei nan nu qing nian de yi feng gong kai xinSeveral questions on love/ An open letter to male and female youth
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 63 - Author
《教育雜誌》《學生雜誌》《英文雜誌》《小說月報》Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen yuebao/ Xiaoshuo yuebaoEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 138 - mentioned in advertisement
小說月報/ 科學雜誌/ 學藝雜誌/ 自然界Xiaoshuo yuebao/ Kexue zazhi/ Xueyi zazhi/ Zi ran jieFiction Monthly Magazine/ Science Magazine/ Nature/ Xueyi Magazine