Browse

天一公司

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
天一公司Tianyi gong siOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 31
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 46 - mentioned in article
中國電影珍聞Zhong guo dian ying zhen wenNews tidbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 52 - mentioned in article
天一的不景氣Tianyi de bu jing qiDepression of the Tianyi Company
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 54 - mentioned in article
最近國片總檢閱zui jin guo pian zong jian yuerecent domestic film productions
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 52 - mentioned in article
電影界短訊dian ying jie duan xunShort Messages from the Movie Circle
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 42 - mentioned in article
電影明星的消遣dian ying ming xing de xiao qianhobbies of movie stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in caption
天一的四大金剛tian yi de si da jin gangthe four guardian warriors of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 44 - mentioned in article
國產影片之沒落guo chan ying pian zhi mo luothe domestic film production is declining
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 45 - mentioned in article
新歲首的一筆賬xin sui shou de yi bi zhangdebts at the beginning of the year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 42 - mentioned in article
從東方好萊塢來cong dong fang Haolaiwu lainews from the oriental Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 55, 56 - mentioned in article
國內影壇花絮guo nei ying tan hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 57 - mentioned in article
小女伶袁美雲將在大光明登台xiao nu ling Yuan Meiyun jiang zai da guang ming deng taithe young girl star Yuan Meiyun is going to stage in "Daguangming"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
國片比賽"人道"竟膺首選guo pian bi sai "ren dao" jing ying shou xuanthe film "Ren Dao" won the first place in the contest of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 57 - mentioned in article
三大公司的開支san da gong si de kai zhiExpenses of Three Big Companies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 53 - mentioned in article
兩週間中外新片等級liang zhou jian zhong wei xin pian deng jiratings of the domestic and foreign films of these two weeks
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 62 - mentioned in article
藝華對影界之威脅yi hua dui ying jie zhi wei xie The threat from Yihua to the film industry
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 61 - mentioned in article
一場歡喜. “電影盃”中途流產yi chang huan xi. "Dian ying bei" zhong tu liu chanan empty joy. "the movie cup" is cancelled at midway
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 28 - mentioned in caption
天一公司新出聲片"芸欄姑娘"之一幕tian yi gong si xin chu sheng pian "Yunlan gu niang" zhi yi muOne scene in "Miss Yunlan", the sound film newly presented by Tianyi company
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 5, page: 47 - mentioned in caption
天一公司演員王慧娟女士tian yi gong si yan yuan Wang Huijuan nu shiMs Wang Huijuan, the actress of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 48 - mentioned in caption
天一演員陸霞麗女士近影tian yi yan yuan Lu Xiali nu shi jin yingRecent photo of Ms Lu Xiali, the actress of Tianyi
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 28 - mentioned in caption
天一公司陳玉梅便裝之攝影Tianyi gong si Chen Yumei bian zhuang zhi she yingPhoto of Chen Yumei from Tianyi company in her casual suit
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 28 - mentioned in caption
天一明星李麗麗最近之玉照Tianyi ming xing Li Lili zui jin zhi yu zhaoRecent precious photo of Li Lili, the female star from Tianyi
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 52 - mentioned in caption
天一女星王慧娟近影Tianyi nu xing Wang Huijuan jin yingA Recent Photo of Ms. Wang Huijuan from the Tianyi Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 46 - mentioned in caption
天一公司新演員葉秋心女士。有人說她有胡蝶的風味?Tianyi gong si xin yan yuan Ye Qiuxin nu shi. you ren shuo rta you Hu Die de feng wei?Ms. Ye Qiuxin, a new actress of the Tianyi Company. Some say that she has the charm of Hu Die
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 46 - mentioned in caption
有聲片之有希望新演員隱倉秋女士是她天一公司北平人去年到上海來加入天一專演聲片的you sheng pian zhi you xi wang xin yan yuan Yin Cangqiu nu shi shi da Tianyi gong si Beiping ren qu nian dao Shanghai lai jia ru Tianyi zhuan yan sheng pian deMs. Yin Cangqiu is prominent new actress in sound film from Beiping and she recently joined the Tianyi Company. She arrived in Shanghai last year working for the sound movies the Tianyi Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 64 - mentioned in caption
天一電影演員倉隱秋的西式便裝Tianyi dian ying yan yuan Cang Yinqiu de xi shi bian zhuangActress of the Tianyi Company Cang Yinqiu is dressed in casual wear in western style