Browse

聯華

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
聯華LianhuaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 45
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
國片三大公司的現狀guo pian san da gong si de xian zhuangThe Current Situation of the Three Biggist Film Company in Our Country
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 52 - mentioned in article
電影界短訊dian ying jie duan xunShort Messages from the Movie Circle
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 49 - mentioned in article
銀燈下的記錄yin deng xia de ji lurecords unter the silver light
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 42 - mentioned in article
電影明星的消遣dian ying ming xing de xiao qianhobbies of movie stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
屢經波折的摩登女性lu jing po zhe de mo deng nu xingthe film "Modern Women" has been censored repeatedly
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 46 - mentioned in article
現代電影的題材xian dai dian ying de ti caithemes for modern movies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 42 - mentioned in article
歲尾年頭的幾張國片sui wei nian tou de ji zhang guo pianseveral films of domestic production at the end of the year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 45 - mentioned in article
新歲首的一筆賬xin sui shou de yi bi zhangdebts at the beginning of the year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 53, 54 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 55 - mentioned in article
國片公司之宣傳新法guo pian gong si zhi xuan chuan xin fanew ways of advertising of our domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 55, 56 - mentioned in article
國內影壇花絮guo nei ying tan hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
國片比賽"人道"竟膺首選guo pian bi sai "ren dao" jing ying shou xuanthe film "Ren Dao" won the first place in the contest of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 57 - mentioned in article
國內影壇紀錄guo nei ying tan ji lurecords on the domestic movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 65 - mentioned in article
聯華職工之新建議Lianhua zhi gong zhi xin jian yiNew Suggestions by the Staffs of the Lianhua Company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59 - mentioned in article
張石川怒打聯華車夫Zhang Shichuan nu da Lianhua che fuZhang Shichuan beaten a driver of the Lianhua Company.up in anger
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 57 - mentioned in article
三大公司的開支san da gong si de kai zhiExpenses of Three Big Companies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 61 - mentioned in article
阮玲玉的教育Ruan Lingyu de jiao yuRuan Lingyu's Education
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 61 - mentioned in article
參觀全運會黎莉莉蒙不白之冤san guan quan yun hui Li Lili meng bu bai zhi yuanLi Lili suffers injustice while visiting the National Games
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 62 - mentioned in article
全運會之副收穫拍了許多新聞片quan yun hui zhi fu shou huo pai le xu dou xin wen pianDeputy harvest of the National Games, having taken a lot of newsreel
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 53 - mentioned in article
兩週間中外新片等級liang zhou jian zhong wei xin pian deng jiratings of the domestic and foreign films of these two weeks
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 62 - mentioned in article
藝華對影界之威脅yi hua dui ying jie zhi wei xie The threat from Yihua to the film industry
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 61 - mentioned in article
一場歡喜. “電影盃”中途流產yi chang huan xi. "Dian ying bei" zhong tu liu chanan empty joy. "the movie cup" is cancelled at midway
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 62 - mentioned in article
不許雇用外籍演員?Bu xu gu yong wai ji yan yuan?Is it not allowed to hire foreign actors?
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 34, page: 59, 60 - mentioned in article
羅文幹將投身影界Luo Wengan jiang tou shen ying jie
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 57 - mentioned in article
王人美脫離聯華Wang Renmei tuo li Lianhua
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 30 - mentioned in caption
中國歌舞界已資格最老,以舞姿最好見稱的歌舞明星薛玲先女士。zhong guo ge wu jie yi zi ge zui lao, yi wu zi zui hao jian cheng de ge wu ming xing Xue Lingxian nu shiMs Xue Lingxian, famous as the most experienced and the most skillful singing and dancing star in the singing and dancing world in China
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 28 - depicted on image
聯華攝影場中富於表情之陳燕燕lian hua she ying chang zhong fu yu biao qing zhi Chen YanyanThe expressive Chen Yanyan in the Lianhua film studio
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 28 - mentioned in caption
聯華攝影場中富於表情之陳燕燕lian hua she ying chang zhong fu yu biao qing zhi Chen YanyanThe expressive Chen Yanyan in the Lianhua film studio
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 28 - mentioned in caption
聯華歌舞班黎莉莉女士乃"火山復仇記"主角lian hua ge wu ban Li Lili nu shi nai "huo shan fu chou ji" zhu jiaoMs Li Lili from the singing and dancing class of Lianhua is the heroin of "The Revenge of Volcano"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 29 - mentioned in caption
左圖係聯華女星黎莉莉之旅行裝zuo tu xi Lianhua nu xing Li Lili zhi lu xing zhuangThe outdoor dress of the female star Li Lili from Lianhua is shown in the left picture
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 47 - mentioned in caption
聯華新片火山情血之一幕Lianhua xin pian huo shan qing xue zhi yi muOne scene of Blood of Love, the new film of Lianhua
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 36 - mentioned in caption
聯華小明星黎鏗近影Lianhua xiao ming xing Li Jian jin yingA Recent Photo of the Child Star Li Jian from Lianhua Company
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 34 - mentioned in caption
聯華女星瞿愛珍女士Lianhua nu xing Qu Aizhen nu shiThe Lianhua Woman Star Ms. Qu Ai Zhen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 34 - depicted on image
聯華新片"奮鬥"中之陳燕燕與鄭君里Lianhua xin pian "Fen Dou" zhong zhi Chen Yanyan yu Zheng JunliChen Yanyan and Zheng Junli in the New Film of Lianhua Production "Battle"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 34 - mentioned in caption
聯華新片"奮鬥"中之陳燕燕與鄭君里Lianhua xin pian "Fen Dou" zhong zhi Chen Yanyan yu Zheng JunliChen Yanyan and Zheng Junli in the New Film of Lianhua Production "Battle"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 31 - mentioned in caption
聯華小明星黎鏗的軍裝Lianhua xiao ming xing Li Jian de jun zhuangLi Jian, the Small Star of Lianhua Company, Wearing Military Uniform
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 1 - mentioned in caption
王默娟女士現任職於聯華總務部Wang Mojuan nu shi xian ren zhi yu Lianhua zou wu buMs. Wang Mojuan is now working for the general administration at the Lianhua Company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 46 - mentioned in caption
聯華影片公司第二廠導演孫瑜於本月廿六日起假交通大學拍製以提倡普及體育而抨擊鋒頭主義之體育皇后Lianhua ying pian gong si di er chang dao yan Sun Yu yu ben yue nian liu ri qi jia jiao tong da xue pai zhi yi ti chang pu ji ti yu er peng ji feng tou zhu yi zhi Ti yu huang houDirector Sun Yu from Lianhua Movie company plant 2 starts to shot the movie Sport Queen to promote sports and make it popular
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 64 - mentioned in caption
聯華上海第一廠童星黎鏗近影Lianhua Shanghai di yi chang tong xing Li Keng jin ying 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 64 - mentioned in caption
聯華明星洪鶯女士近影Lianhua ming xing Hong Ying nu shi jin ying