Browse

聖瑪利亞女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
聖瑪利亞女校Shengmaliya nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Note
St. Mary's Hall, founded by American Anglicanism (to be checked) - Liying


Authority data
 - 


Assignments: 19
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 37, 38, 39 - mentioned in article
宿舍寫真su she xie zhenDormitory describing
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 4 - mentioned in caption
聖瑪利亞女校五十周紀念會時女生表演五十年前女子之生活及服裝之攝影Shengmaliya nu xiao wu shi zhou nian hui shi nu sheng biao yan wu shi nian qian nu zi zhi sheng huoPhoto of the life and the clothing fifty years ago in the performance by female students at the celebration for the 50th aniversary of St. Mary Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 4 - mentioned in caption
參與聖瑪利亞五十周紀念之賓客can yu Shengmaliya wu shi zhou nian zhi bin keGuests attending the celebration for the 50th anniversary of St. Mary (Girls' School)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 5 - mentioned in caption
聖瑪利亞女生李瓊女士招待賓客之攝影Shengmaliya nu sheng Li Qiong nu shi zhao dai bin ke zhi she yingPhotograph of Ms Li Qiong, a female student from St. Mary (Girls' School) welcoming guests
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 6 - mentioned in caption
聖瑪利亞畢業生進行入場表演時之攝影Shengmaya bi ye sheng jin xing ru ti biao yan shi zhi she yingPhoto of the entrance performance by the graduates from St. Mary (Girls' School)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 7 - mentioned in caption
丁明玉士士為聖瑪利亞女校校生之老前輩在社會服務二三十年頗斐聲於婦女界中Ding Mingyu shi shi wei sheng mal li ya nu xiao xiao sheng zhi lao qian bei zai she hui bao wu er san shi nian po fei sheng yu fu nu shi jie zhong Ms Ding Mingyu is the senior of the students at St. Mary Girls' School. She has worked in society for a couple of decades and is quite well-known in the women's world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 7 - mentioned in caption
聖瑪利女生捧茶敬客情形Sheng Mali nu sheng peng cha jing ke qing xingThe scene of the female students from St. Mary (School) serving guests with tea
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 1 - mentioned in caption
封面聖瑪利亞女校楊瑞雲女士feng mian Shengmaliya nu xiao Yang Ruiyun nu shiThe cover is Ms Yang Ruiyun from St. Mary Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 2 - mentioned in caption
聖瑪利亞女生研究音樂為課外之消遣Shengmaliya nu sheng yan jiu yin yue wei ke wai zhi xiao qianFemale students from St. Mary (School) studying music as afterschool pastime
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 22 - mentioned in caption
會中殷殷招待之聖瑪利亞女生hui zhong yin yin zhao dai zhi Sheng Maliya nu shengFemale students from St. Maria who are welcoming guests with hospitality
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 25 - mentioned in caption
聖瑪利亞女學本季同樂大會之攝影 遊藝節目中之踏地舞sheng ma li ya nu xue ben ji tong le da hui zhi she ying you yi jie mu zhong zhi ta di wuPhoto of the happy-together party of St. Maria girls' school in this season; the tap dance, one of the entertainment programmes
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 22 - mentioned in caption
聖瑪利亞女校畢業生李月卿龔普生女士得文憑之留影。sheng ma li ya nu xiao bi ye sheng Li Yueqin, Gong Pusheng nu shi de wen ping zhi liu yingPhoto taken when the graduates of St. Maria girls' school, Ms Li Yueqin and Ms Gong Pusheng, got their certificates
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 2 - mentioned in caption
聖瑪利亞皇后邱雪芹之新娘裝sheng ma li ya huang hou Qiu Xueqin zhi xin niang zhuangThe bride dress of Qiu Xueqin, the queen of St. Maria
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 2 - mentioned in caption
秋天的下課時 (聖瑪利亞女校)qiu tian de xia ke shi (sheng ma li ya nu xiao)After class in summer (St. Maria girls' school)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 30 - mentioned in caption
聖瑪莉亞女生課後在日規旁休息之留影Shengmaliya nu sheng ke hou zai ri gui pang xiu xi zhi liu yingGirls from the St. Maria Girls' School having their picture taken at the Sundial during the break
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 30 - mentioned in caption
畢業了!:上海聖瑪利亞今年畢業生全體bi ye le!: Shanghai Shengmari jin nian bi ye sheng quan tiGraduation!: The Graduation Class of the Shanghai Saint Maria Grils' School.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 29 - mentioned in caption
參加香港公數學校運動會之聖瑪利亞女校出發之情形can jia Xianggang Gongshu xue xiao yun dong hui zhi Shengmali nu xiao che fa zhi qing xingThe Saint Mary Girls's School heading for the Hong Kong Gongshu School's Athelet Meet
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 29 - mentioned in caption
聖瑪利亞得優勝獎品之攝影Shengmaliya de you sheng jiang pin zhi she yingThe Saint Mary Girls's School won the Championship
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 2 - mentioned in caption
聖瑪利亞女校學生Sheng Maliya nu xiao xue sheng