Browse

梁啟超

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
梁啟超Liang QichaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name
梁任公Liang RengongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 18
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 愚者一得Yin dao xue wen de lu jing/ Yu zhe yi deThe way that leads to knowledge/ One gain of the foolish
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 也覺得有點意見Yin dao xue wen de lu jing/ Ye jue de you dian yi jianThe way that leads to knowledge/ Also have some opinions
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 36, 37, 38, 39 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 全靠着自己的毅力Yin dao xue wen de lu jing/ Quan kao zhe zi ji de yi liThe way that leads to knowledge/ All depend on my perseverance
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 43, 44, 45, 46 - mentioned in article
愛與人生/ 生活的原動力Ai yu ren sheng/ Sheng huo de yuan dong liLove and life/ The driving force of life
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 - mentioned in article
先秦婚姻概況Xian qin hun yin gai kuangMarriage before Qin
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 47, 48 - mentioned in article
新詩人發跡棄妻xin shi ren fa ji qi qinew poet got his career and abandoned his wife
 


Image
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 11, page: 13 - mentioned in caption
粱令嫻女史偕弟攝影/ 粱任公之女公子留學日本曾著藝蘅館詞選等書Liang Lixian nu shi xie di she ying/ Liang Rengong zhi nu gong zi liu xue Riben ceng zhu Yihengguan ci xuan deng shuPhoto of Ms. Liang Lingxian and her brother/ The daughter of Liang Ren studied in Japan. [She] is the author of Song lyrics Yihengguan
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 2, page: 90 - mentioned in advertisement
梁啟超著歐洲戰役史論Liang Qichao zhu Ouzhou zhan yi shi lunHistory of European Wars by Liang Qichao
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 3, page: 124 - mentioned in advertisement
梁啟超著歐洲戰役史論Liang Qichao zhu Ouzhou zhan yi shi lunHistory of European Wars by Liang Qichao
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 4, page: 118 - mentioned in advertisement
歐洲戰役史論Ouzhou zhan yi shi lunHistory of European wars
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 6, page: 78 - Editor
梁啟超編定 飲冰室叢著Liang Qichao bian ding Yin Bing She Cong ZheEditor Liang Qichao: Collected works from the ice drinker's studio
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 5 - mentioned in advertisement
梁任公先生編定Liang Rengong xian sheng bian ding(books) edited by Mr. Liang Rengong
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 64 - mentioned in advertisement
梁任公先生編定Liang Rengong xian sheng zhe(books) edited by Mr. Liang Rengong
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 171 - mentioned in advertisement
國民淺訓Guomin jian xun Brief model for the Republic
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 20 - Editor
飲冰室叢著Yin Bing She Cong ZheCollected works from the ice drinker's studio
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 169 - mentioned in advertisement
國民淺訓Guomin jian xun Brief model for the Republic
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 157 - mentioned in advertisement
中國文學研究Zhongguo wen xue yan jiuResearch on Chinese literature