Browse

孟久

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
孟久Meng JiuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 78, 79 - Author
兒童臥具之研究Er tong wo ju zhi yan jiuA study on children's bedding
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 225, 226, 227, 228 -
西智囊Xi zhi nangNuggets of western knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 2, page: 33, 34 - Translator
製甜酸菓品之法 Zhi tian suan guo pin zhi faThe method of making sweet and sour fruit products
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 63, 64 - Author
兒童體育Er tong ti yuChildren's physical education
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 64, 65 - Author
說齒疾Shuo chi jiDiscussing tooth illnesses
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 161 - Author
家庭新遊戲(續)Jia ting xin you xi (xu)New household experiments (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 132, 133, 134 - Translator
長生術Zhang sheng shu Techniques of growing up
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 134, 135 - Translator
布帛直條斜條價值相同之原理 (譯美國母之雜誌)Bu mo zhi tiao xie xiao jia zhi xiang tong zhi yuan li yi mei guo mu zhi za zhiTheory of the value of textiles using straight or sloping weaves
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 135, 136 - Author
兒童遊戲法 (一,二)Er tong you xi fa (yi, er)Methods for children's experiments (one, two)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 171, 172 - Author
西智囊Xi zhi nang