Browse

瑟廬

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
瑟廬Se LuPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 28
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 15, 16, 17, 18 - Author
到婦女解放的途徑Dao fu nu jie fang de tu jingThe way to women's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 23, 24, 25, 26 - Author
俄羅斯革命與婦女的地位Eluosi ge ming yu fu nu de di weiRussian revolution and women's status
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Author
婦女運動的新傾向Fu nu yun dong de xin qing xiangNew trends in the women's movement
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 -
最近十年內的婦女界的回顧Zui jin shi nian nei de fu nu jie de hui guA review of the women's world in the past ten years
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 1, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88 - Author
人體內的軍隊Ren ti nei de jun duiThe army in human's body
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - Author
愛倫凱女士輿其思想Ailunkai nu shi yu qi si xiangMs. Ellen Key and her thoughts
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 48, 49 - Author
真珠與假珠Zhen zhu yu jia zhuReal pearl and fake pearl
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 95 - Author
幻日Huan riIllusory sun
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 95, 96 - Author
脊穴蛙和袋蛙Ji xue wa he dai waSurinam toad and pocket toad
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 99 - Author
鰻的變化Man de bian huaThe change of eel
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 18, 19, 20, 21 -
世界人類的恥辱Shi jie ren lei de chi ruThe shame of the world's people
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Translator
歐美婦女問題之新現象Oumei fu nu wen ti zhi xin xian xiangNew phenomenon of woman question in Europe
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 71, 72, 73, 74 - Translator
嬰兒之腦膜炎Yīng ér zhī nǎo mó yánInfant meningitis
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 76, 77, 78, 79, 80 - Author
福斯德博士的離婚反對論Fuside bo shi de li hun fan dui lunFriedrich Wilhelm Foerster's discourse against divorce
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 - Author
從七出上看來中國婦女的地位Cong qi chu shang kan lai Zhongguo fu nu de di weiJudging the status of women from the perspective of the 'seven reasons for repudiating a wife'
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 24, 25, 26, 27, 28 - Author
產兒制限與中國Chan'er zhi xian yu zhong guoChina and restrictions on birth
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - Translator
婦女解放與男性化之杞憂Fu nu jie fang yu nan xing hua zhi qi youWomen's liberation and the problem of masculinity
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - Translator
婦女解放與男性化之杞憂(續)Fu nu jie fang yu nan xing hua zhi qi you(xu)Women's liberation and the problem of masculinity (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 37, 38, 39 - Author
家族制度存廢問題Jia zu zhi du cun fei wen tiThe problem of whether to maintain or abolish family system
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 -
家庭革新論 Jia ting ge xing lunA discourse on reforming the family
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
娼妓制度史考Chang ji zhi du shi kaoHistory of prostitution
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Author
文明與獨身Wen ming yu du shenCivilization and remaining single
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Author
近代思想家的性欲觀與戀愛觀Jin dai si xiang jia de xing yu guan yu lian ai guanModern philosophers' thoughts on sex and love
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 11, page: 14, 15, 16, 17, 18 - Author
羅素與婦女問題Luosu yu fu nu wen tiRusssel and woman problem
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 17, 18, 19, 20, 21 - Author
國際婦女勞動會與中國婦女Guo ji fu nu lao dong hui yu Zhongguo fu nuChinese women and the international women's labor movement
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 20, 21, 22, 23 -
對於女子參政運動的輿論和我見Dui yu nu zi can zheng yun dong de yu lun he wo jianPublic opinion and my own views on the movement for women's participation in government
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 11, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Translator
性的道德底新傾向Xing de dao de di xin qing xiangNew tendencies on sexual morality
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 -
現代青年男女配偶選擇的傾向Xian dai qing nian nan nu pei ou xuan ze de xing xiangTendencies in selecting love matches among young people of today