Browse

Douglas Fairbanks Jr.

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Douglas Fairbanks Jr.Given Name (名)Englishpreferred Name
范朋克FanpengkeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
陶格TaogeGiven Name (名)Chinese
Fairbanks, Douglas, jr.Given Name (名)English
小范朋克Xiao FanpengkeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
范氏Fan shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Doug Jr.Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1909-12-092000-05-07male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 31 | Assignments in ECPO: 7
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 30 - mentioned in article
玲瓏消息Linglong xiao xiLinglong News
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 31 - mentioned in article
明星的新裝ming xing de xin zhuangThe Stars' New Dresses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30 - mentioned in article
你所希望知道的ni suo xi wang zhi dao deWhat you want to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 29 - mentioned in article
小范朋克在紐約Xiao Fanpengke zai NiuyueFairbanks Jr. in New York
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 31 - mentioned in article
瓊克勞馥小史Qiong Kelaofu xiao shiJoan Crawford's little story
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 36 - mentioned in article
公使俱樂部之狂歡gong shi ju le bu zhi kuang huanThe carnival at Envoys Club
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 47 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 47 - mentioned in article
瓊克勞馥衣服撕破嬰Qiong Kelaofu yi fu si po yingJoan Crawford's Clothes Ripped off
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 50, 51, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 54 - mentioned in article
明星祕密幾則ming xing mi mi ji zeSecrets of Several Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 56 - mentioned in article
一星期內明星日記yi xing qi nei ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 54, 54, 55, 55 - mentioned in article
小范朋克的稚[sic]量Xiao Fanpengke de zhi[sic] liangFairbanks Jr's magnanimity
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 -
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 29 - mentioned in caption
小范朋克的後母披克馥在歌女懷春中Xiao Fanpengke de hou mu Pikefu zai ge nu huai chun zhongFairbanks Jr.'s stepmother (Mary) Pickford in the film "A Singing Girl Thinking of Spring (?)"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - depicted on image
左圖是小范朋克和他的愛妻菊安克羅復zuo tu shi Xiao Fanpengke he ta de ai qi JuankeluofuThe left picture shows Douglas Fairbanks, Jr., and his beloved wife Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 28 - mentioned in caption
左圖是小范朋克和他的愛妻菊安克羅復zuo tu shi Xiao Fanpengke he ta de ai qi JuankeluofuThe left picture shows Douglas Fairbanks, Jr., and his beloved wife Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 56 - depicted on image
封面:南錫卡露與小范朋克在新片中feng mian: Nanxi Kalu yu Xiao Fanpengke zai xin pian zhongThe cover page: Nancy Carroll and Douglas Fairbanks, Jr., in a new movie
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 56 - mentioned in caption
封面:南錫卡露與小范朋克在新片中feng mian: Nanxi Kalu yu Xiao Fanpengke zai xin pian zhongThe cover page: Nancy Carroll and Douglas Fairbanks, Jr., in a new movie
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - depicted on image
小范朋克和瓊克勞馥拍片後趕到歐洲去旅行Xiao Fanpengke he Qiong Kelaofu pai pian hou gan dao Ouzhou qu lu xingDouglas Jr. Fairbanks and Joan Crawford Went for a Trip in Europe after They Finished Filming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - mentioned in caption
小范朋克和瓊克勞馥拍片後趕到歐洲去旅行Xiao Fanpengke he Qiong Kelaofu pai pian hou gan dao Ouzhou qu lu xingDouglas Jr. Fairbanks and Joan Crawford Went for a Trip in Europe after They Finished Filming
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 63, 63 - depicted on image
小范朋克--羅烈泰楊 (Douglas Fairbankes Jr., Lolita Young)Xiao Fanpengke, Luolietaiyang (Douglas Fairbankes Jr., Lolita Young)Douglas Fairbankes Jr.--- Lolita Young
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 63, 63 - mentioned in caption
小范朋克--羅烈泰楊 (Douglas Fairbankes Jr., Lolita Young)Xiao Fanpengke, Luolietaiyang (Douglas Fairbankes Jr., Lolita Young)Douglas Fairbankes Jr.--- Lolita Young
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 36 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu Important contents of recent issues of Entertainment Weekly
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 50 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu