Browse

程瀚章

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
程瀚章Cheng HanzhangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 74 | Assignments in ECPO: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 186, 187, 188, 189 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 244, 245, 246, 247 - Author
妊娠的生理和胎兒之長成及狀態Ren shen de sheng li he tai er zhi zhang cheng ji zhuang taiThe biology of pregnancy and the development and condition of the fetus
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 - Author
家庭常識/ 自來水Jia ting chang shi/ Zi lai shuiFamily common sense/ Drinking water
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 263, 264, 265, 266 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 312, 313 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 126 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenConsultation of medical sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 2, page: 132, 133, 134, 135 - Author
頭發的衛生和美發術Tou fa de wei sheng he mei fa shuHair hygiene and hairdressing
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 145, 146, 147, 148 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 2, page: 140, 141, 142, 143, 144, 145 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 161, 162 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 166, 167 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 179, 180, 181 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 139, 140, 141, 142, 143 - Author
娩產的生理和處置法Mian chan de sheng li he chu zhi faThe phisiology and handling techniques of childbirth
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 147, 148, 149, 150 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 149, 150 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenconsultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 145, 146, 147, 148, 149, 150 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 160, 161 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 161, 162, 163 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 163, 164, 165 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 82, 83, 84 -
小兒病診斷法Xiao er bing zhen duan faThe diagnosis of child illnesses
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 137, 138 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 4, page: 147, 148, 149, 150 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 143, 144, 145, 146, 147 - Author
妊娠期中的疾病和其他異常Ren shen qi zhong de ji bing he qi ta yi changDiseases and other abnormalities during pregnancy
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 149, 150, 151, 152, 153, 154 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 149, 150, 151, 152, 153, 154 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 161, 162 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 160, 161, 162 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 137, 138 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 146, 147, 148, 149 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 142, 143, 144, 145, 146 - Translator
適宜於運動不足的孕婦之體操Shi yi yu yong dong bu zu de yun fu zhi ti caoGymnastics suitable for preganant women who lack exercise
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 145, 146, 147 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 153, 154, 155 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 156, 157, 158, 159, 160, 161 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 123, 124, 125, 126 - Author
家庭看護法Jia ting kan hu faFamily care methods
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 129, 130, 131, 132 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei shen gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 145, 146, 147 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 143, 144, 145, 146, 147, 148 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 247, 248, 249, 250 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 7, page: 253, 254, 255, 256 - Author
醫事衛生顧問Yīshì wèishēng gùwènMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 63, 64, 65, 66, 67 - Author
家庭中驅除蟲類的藥劑Jia ting zhong qu chu chong lei de yao jiChemical substances that kill insects at home
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 127, 128, 129, 130 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 135, 136, 137 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 - Author
小兒病的處置方法Xiao er bing de chu zhi fang faMethods of treating childhood illnesses
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 147, 148, 149, 150, 151, 152 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 160, 161, 162, 163, 164, 165 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 96, 97, 98, 99, 100 - Author
膜狀炎一夕談Mo zhuang yan yi xi tanTalk on heart membrane inflammation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 121, 122, 123 - Author
牛乳育兒法Niu ru yu er faChildrearing with milk
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 131, 132 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 131, 132, 133, 134, 135, 136 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 139, 140, 141 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 161, 162, 163, 164, 165, 166 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 127, 128, 129, 130 - Author
兒童身心的發展輿健康Er tong shen xin de fa zhan yu jian kangThe physical and psychological development of children and health
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 10, page: 136, 137, 138, 139 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 133, 134, 135, 136, 137, 138 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 149, 150, 151, 152, 153, 154 - Author
醫事衛生顧問
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 10, page: 148, 149, 150 - Author
醫事衛生顧問Yīshì wèishēng gùwènMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 155, 156, 157, 158, 159, 160 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 117, 118, 119, 120 - Author
家庭中的兒童健康法Jia ting zhong de er tong jian kang faPrinciples of keeping children healthy in family
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 11, page: 129, 130, 131, 132 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 11, page: 128, 129, 130, 131, 132 - Author
醫事衛生顧問Yīshì wèishēng gùwènMedical health consultant
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 139, 140, 141, 142, 143, 144 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 147, 148, 149, 150, 151, 152 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 165, 166, 167, 168, 169, 170 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 171, 172, 173 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 12, page: 128, 129 - Author
胃病的家庭療法 Wei bing de jia ting liao faFamily treatments on stomach illness
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 135, 136, 137, 138, 139, 140 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 12, page: 138, 139, 140, 141 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 146, 147, 148 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 12, page: 152, 153, 154, 155, 156, 157 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 166, 167, 168 - Author
醫事衛生顧問Yi shi wei sheng gu wenThe consultor of medicine and sanitation
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 119 - Translator
近世婦人科學/近世小兒科Jin shi fu ren ke xue/ Jin shi xiao er keThe science of women in modern times/ Pediatrics in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 21 - mentioned in advertisement
商務印書館新出版Shang wu yin shu guan xin chu banNew publications of commercial press