Funü zazhi
Issue
No. 011 (31 October, 1916)
Page: 099 (174 total)

Article
鄭丐傳, Biography of beggar Zheng

馮本生 Feng Bensheng (Author),

Article
諸葛武侯前出師表書後, After reading Zhuge Wuhou's "Chu shi biao" shu hou

何素蓮 He Sulian (Author),