Funü zazhi
Issue
No. 007 (30 June, 1916)
Page: 103 (172 total)

Article
三月三日作札邀人祓禊,

金蘅 Jin Heng (Author),

Article
三月三日作札邀人祓禊,

殷同薇 Yin Tongwei (Author),