Browse

金蘅

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
金蘅Jin HengGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
吳江私立麗則女子中學一年級生


Authority data
 - 


Assignments: 30
Article
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 1, page: 137, 138 - Author
省立第二女子師範學校諸姊妹蒞校參觀紀盛Sheng li di er nu zi shi fan xue xiao zhu zi mei li xiao can guan ji sheng Provincial number two girls' normal school, report of the official visit of sisters Zhu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 113, 114 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 125 - Author
作札餽蟹并約人看菊花Zuo zha kui xie bing yue ren kan ju huaWrite a letter to present a gift of crabs, and to invite someone to admire chrysanthemums together
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 89, 90 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 95 - Author
記風雨勤斯圖Ji Feng yu qin si tuTo record the painting of Working Hard in Wind and Rain
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 99, 100 - Translator
嘉利樂別傳(譯James Baldwin所著泰西三十軼事之一)Jia li le bie zhuan (yi James Baldwin suo zhu Taixi san shi yi shi zhi yi)Biography of Galileo (translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin)
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 4, page: 113, 114 - Author
問古人器物必銘後之好事者或效為之而文質殊尚意者微意所寄會有不同歟試申其說Wen guren qi wu bi ming hou zhi hao shi zhe huo xiao wei zhi er wen zhi shu shang yi zhe wei yi suo ji hui you bu tong yu shi shen qi shuo
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 140 - Author
本校與賽吳江縣校第一屆聯合運動優勝讓爵記Běn xiào yǔ sài wú jiāng xiàn xiào dì yī jiè lián hé yùn dòng yōu shèng ràng jué jì
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 4, page: 145 - Author
本校週報頌詞Běn xiào zhōu bào róng cíOde to this school's weekly paper
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 98 - Author
婦從女帚釋Fu cong nu zhou shiTo explain why the character "fu" is composed of "nu" and "zhou"
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 100 - Author
擬追悼本校金女師宮芸徵誄歌詩文引Ni zhui dao ben xiao Jing nu shi Gongyun lei ge shi wen yinDraft of the preface to elegies, songs, poetry, and prose mourning the female teacher in our school, Jin Gongyun
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 104 - Author
長至節饋候親友箋Chang zhi jie kui hou qin you jianA greeting letter to friends and relatives on the winter solstice
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 102, 103 - Author
文母頌Wen mu song Praise for the literati women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 108 - Author
李夫人墓表Li fu ren mu biaoLady Li's tomb inscription
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 153 - Author
asd
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 103 - Author
三月三日作札邀人祓禊San yue san ri zuo zha yao ren fu xi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 105 - Author
祀先蠶議Si xian can yiWorshipping the first silkworms, a discussion
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 7, page: 128, 129 - Author
余女士南遊日記序略Yú nǚ shì nán yóu rì jì xù lüèPreface and summary of the travelogue of Ms. Yu's southern trip
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 104, 105 - Author
讀曾子固列女傳目錄序書後Du Ceng Zigu lie nu zhuan mu lu xu shu houAfter reading the biography of exemplary women by Ceng Zigu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 107 - Author
春雨箋候友人Chun yu jian hou you renJottings on spring rain whilst waiting for a friend
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 98 - Author
魯敬姜不廢績論Lu jing jiang bu fei ji lun
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 9, page: 152, 153 - Author
吳江縣私立麗則女校校舍記Wújiāng xiàn sī lì lì zé nǚ xiào xiào shè jì
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 91 - Author
贈張浣英序Zeng Zhang wan ying xu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 95 - Author
本校成立第十一週紀念日頌辭Ben xiao cheng li di shi yi zhou ji nian ri song ci Ode to establishing our school's 11th week memorial day
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 10, page: 143, 144 - Author
本校十二週紀念會嘉賓演講誌略Běn xiào shí èr zhōu jì niàn huì jiā bīn yǎn jiǎng zhì lüèThis schools twelfth anniversary commemoration speaker, a brief record.
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 35, 36 - Author
擬丐桐城吳芝瑛女士寫本校國恥紀念碑碑陰啟Ni gai tong cheng wu zhi ying nu shi xue ben xiao guo chi ji nian bei bei yin qiNote on Mrs. Wu Zhi Ying's draft for the stele commemorating the nation's humilation
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 27, 28 - Author
祭孔子文Ji kong zi wenLament to Confucius
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 109, 110, 111, 112 - Author
問女子以習家政為先務其節目若何試證之禮經內則一篇而申其義Ti nu zi yi fu jia zheng wei xian wu qi jie mu ruo he
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 112, 113, 114 - Author
前題Qian tiHypothesis
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 166, 167 - Author
金宮芸女士傳Jin Gongyun nu shi zhuangBiography of Professor (female) Jin Gongyun