Browse

殷同薇

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
殷同薇Yin TongweiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
吳江私立麗則女子中學一年級生


Authority data
 - 


Assignments: 20
Article
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 1, page: 138, 139 - Author
擬本校學生自治會徵集會員啟Ni ben xiao xue sheng zi zhi hui zheng ji hui yuan qiDraft of school's students' autonomy membership collection began
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 165, 166 - Author
記保加利亞之婦人Ji Bao jia li ya zhi fu renBulgarian women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 110, 111 - Translator
亞幾梅笛別傳譯美国James Baldwin氏著三十佚事之一Yajimeidi bie zhuan yi mei guo James Baldwin shi zhu san shi yi shi zhi yiBiography of Archimedes translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 114, 115 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 90, 91 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 96, 97 - Author
記風雨勤斯圖Ji Feng yu qin si tuTo record the painting of Working Hard in Wind and Rain
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 4, page: 145 - Author
本校週報頌詞Běn xiào zhōu bào róng cíOde to this school's weekly paper
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 97 - Author
婦從女帚釋Fu cong nu zhou shiTo explain why the character "fu" is composed of "nu" and "zhou"
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 100, 101 - Author
擬追悼本校金女師宮芸徵誄歌詩文引Ni zhui dao ben xiao Jing nu shi Gongyun lei ge shi wen yinDraft of the preface to elegies, songs, poetry, and prose mourning the female teacher in our school, Jin Gongyun
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 102, 103 - Author
追悼金女士誄文Zhui dao Jin nu shi lei wenElegy for Ms. Jin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 102 - Author
文母頌Wen mu song Praise for the literati women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 107 - Author
李夫人墓表Li fu ren mu biaoLady Li's tomb inscription
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 6, page: 138, 139 - Author
說商頌長發Shuo shang song zhang fa Explaining the Shang ode to long hair
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 103 - Author
三月三日作札邀人祓禊San yue san ri zuo zha yao ren fu xi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 105 - Author
讀曾子固列女傳目錄序書後Du Ceng Zigu lie nu zhuan mu lu xu shu houAfter reading the biography of exemplary women by Ceng Zigu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 108 - Author
春雨箋候友人Chun yu jian hou you renJottings on spring rain whilst waiting for a friend
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 8, page: 137, 138 - Author
中國古樂序略Zhōngguó gǔ yuè xù lüè
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 92 - Author
贈張浣英序Zeng Zhang wan ying xu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 108 - Author
題識英文勃雷騰暑月蒙古遊記Ti shi Yingwen bo lei teng shu yue Menggu you ji Annotated travelogue from a school vacation trip to Mongolia by English woman ?Bo Leiteng
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 168, 169 - Author
金宮芸女士傳Jin Gongyun nu shi zhuangBiography of Professor (female) Jin Gongyun