Browse

Arlen, Richard

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Arlen, RichardGiven Name (名)Englishpreferred Name
李却亞倫Lique YalunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
李查阿侖Licha AlunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1899-09-011976-03-28male-


Authority data
VIAF, Wikidata 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 1
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 45 - mentioned in article
電影記者的地位dian ying ji zhe de di weithe status of film journalist
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 54, 55 - mentioned in article
聖林銀壇情報sheng lin yin tan qing baoNews on the Movies in the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 57 - mentioned in article
李却亞倫的婚姻哲學Lique Yalun de hun yin zhe xue
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 28 - depicted on image
新年的晚上是誰都快樂的,電影明星李查阿侖(Richard Arlen) 同他的夫人也在設讌請客呢!xin nian de wan shang shi shei dou kuai le de, dian ying ming xing Richard Arlen tong ta de fu ren ye zai she yan qing ke ne! Everyone is happy on New Year's Eve. The movie star Richard Arlen and his wife are also giving a banquet and inviting guests!
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 28 - mentioned in article
新年的晚上是誰都快樂的,電影明星李查阿侖(Richard Arlen) 同他的夫人也在設讌請客呢!xin nian de wan shang shi shei dou kuai le de, dian ying ming xing Richard Arlen tong ta de fu ren ye zai she yan qing ke ne! Everyone is happy on New Year's Eve. The movie star Richard Arlen and his wife are also giving a banquet and inviting guests!