Browse

高占非

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
高占非Gao ZhanfeiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1904-11-161969-12-25male-


Authority data
VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 20 | Assignments in ECPO: 11
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 52 - mentioned in article
一周電影專電yi zhou dian ying zhuan dianTelegraphs on the Movies in This Week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 54, 55 - mentioned in article
高占非的兩次奇遇Gao Zhanfei de liang ci qi yuGao Zhangfei's Two Adventures
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 59 - mentioned in article
你們曉得嗎?nin men xiao de ma?Do you know?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 62 - mentioned in article
藝華對影界之威脅yi hua dui ying jie zhi wei xie The threat from Yihua to the film industry
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 34, page: 59 - mentioned in article
高倩蘋的生育與拍戲Gao Qianpin de sheng yu yu pai xi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 55, 56 - mentioned in article
銀色婦夫-這裏告訴你們幾對有情的眷屬yin se fu fu - zhe li gao su ni men ji dui you qing de juan shu
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 37 - depicted on image
李麗與高占非在新片"春潮"中之表情Li Li yu Gao Zhanfei zai xin pian "Chun Chao" zhong zhi biao qingThe Facial Expressions of Li Li and Gao Zhanfei in the New Film "The Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 37 - mentioned in caption
李麗與高占非在新片"春潮"中之表情Li Li yu Gao Zhanfei zai xin pian "Chun Chao" zhong zhi biao qingThe Facial Expressions of Li Li and Gao Zhanfei in the New Film "The Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - depicted on image
上:王人美與高占非在”春潮“shang: Wang Renmei yu Gao Zhanfei zai "chun chao"above: Wang Renmei and Gao Zhanfei in "Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - mentioned in caption
上:王人美與高占非在”春潮“shang: Wang Renmei yu Gao Zhanfei zai "chun chao"above: Wang Renmei and Gao Zhanfei in "Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - depicted on image
正在聯合攝製“還我山河”的高占非。有人說他是中國最有希望的演員,“都會的早晨”是他的得意傑作。zheng zai lian he she zhi " huan wo he shan " de Gao Zhanfei. you ren shuo ta shi Zhongguo zui you xi wang de yan yuan, "du hui de zao chen" shi ta de de yi jie zuo.Gao Zhanfei, who is shooting "huan wo he shan", some say he is the most promising actor in China, one of his great work is "the metropolitan in the morning".
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 2 - depicted on image
國慶中之明星guo qing zhong zhi ming xing
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 2 - mentioned in caption
國慶中之明星guo qing zhong zhi ming xing
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - depicted on image
影人-擁抱:胡蝶、高占非ying ren - yong bao: Hu Die, Gao Zhanfei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - mentioned in caption
影人-擁抱:胡蝶、高占非ying ren - yong bao: Hu Die, Gao Zhanfei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 19 - depicted on image
高占非Gao Zhanfei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 19 - mentioned in caption
高占非Gao Zhanfei