Browse

Marlene Dietrich

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Marlene DietrichGiven Name (名)Germanpreferred Name
瑪玲黛瑞茜Maling DairuixiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Dietrich, MarleneGiven Name (名)German
曼琳台脫烈許Manlin TaituoliexuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳地德麗Malin DideliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳戴瑞絲Malin DairuisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳黛得麗Malin DaideliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳黛菊絲Malin DaijusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
曼琳黛菊絲Manlin DaijusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
黛菊絲DaijusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
曼琳黛菊斯Manlin DaijusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳迭屈立去Malin DiequliquOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪琳黛德麗Malin DaideliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
曼琳黛屈絲Manlin DaiqusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
曼林黛菊絲Manlin DaijusiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瑪麗黛瑞茜Mali DairuixiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Marlene DietrechOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)German
Marlene DietreichOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)German
Marleane DietrichOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)German
曼琳黛屈里絲Manlin DaiqulisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Marlene DidrichOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)German

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1901-12-271992-03-06female-


Note
Born Marie Magdalene Dietrich. German actress and singer.


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 44 | Assignments in ECPO: 11
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 32, 32, 33, 33 - mentioned in article
影界最近小消息ying jie zui jin xiao xiao xiThe latest rumors in the cinema world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 40, 40 - mentioned in article
曼琳黛屈里絲的新片Manlin Daiqulisi de xin pianThe new movie of Marlene Dietrich
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 45 - mentioned in article
格萊泰嘉寶的真性格Gelaitaijiabao de zhen xing geThe true color of Gelaitaijiabao
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 45 - mentioned in article
曼琳黛屈絲的車夫 從前是歐洲貴族的車夫 現在是影壇女王的近待Manlin Daiqusi de che fu cong qian shi ou zhou gui zu de che fu xian zai shi ying tan nu wan de jin shi The chauffeur of Marlene Dietrich, who was the chauffeur of European aristocrats before and the personal servant of the queen of the movie world now
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 44 - mentioned in article
希佛萊離婚Xifolai li hunChevalier got divorced
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 51 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 49 - mentioned in article
好萊塢花絮錄Haolaiwu hua xu luTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 40 - mentioned in article
好萊塢特訊Haolaiwu te xunspecial news from Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 40 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in article
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in caption
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 55 - mentioned in article
外籍明星將不能在美立足wai ji ming xing jiang bu neng zai mei li zuforeign stars can not base themselves in the U.S.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 77 - mentioned in article
黛菊絲不會回德Daijusi bu hui hui DeMarlene Dietrich will not go back to Germany
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 59, 60 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 56 - mentioned in article
在好萊塢的德人 對希特勒命令的表示zai Haolaiwu de De ren dui Xitele ming ling de biao shiDeclarations of the Germans in the Hollywood of Hitler's order
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 11, 12, 13 - mentioned in article
一位富於性感的女星.梅惠斯脫之禦男術yi wei fu yu xing gan de nu xing. Meihuisituo zhi yu nan shua sexy actress. How Mae West treats men
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 58, 58 - mentioned in article
嘉寶與黛菊絲競爭Jiabao yu Daijusi jing zhengThe competing of Garbo and Dietrich
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 58 - mentioned in caption
嘉寶與黛菊絲競爭Jiabao yu Daijusi jing zhengThe competing of Garbo and Dietrich
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 2, page: 34 - mentioned in article
世界標準美人造型shi jie biao zhun mei ren zao xingWorld standards for beauty models
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 37 - depicted on image
(右) 曼琳黛菊絲玉影(you) Manlindaijusi yu ying(right) A Precious Photo of Marlene Dietrich
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 37 - mentioned in caption
(右) 曼琳黛菊絲玉影(you) Manlindaijusi yu ying(right) A Precious Photo of Marlene Dietrich
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 41 - depicted on image
瑪琳黛得麗穿上禮服了Malin Daideli chuan shang li fu leMarlene Dietrich is wearing suit
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 41 - mentioned in caption
瑪琳黛得麗穿上禮服了Malin Daideli chuan shang li fu leMarlene Dietrich is wearing suit
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 41 - depicted on image
法國少年裝的瑪琳黛得麗Faguo shao nian zhuang de Malin DaideliMarlene Dietrich dressed herself as a young French boy
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 41 - mentioned in caption
法國少年裝的瑪琳黛得麗Faguo shao nian zhuang de Malin DaideliMarlene Dietrich dressed herself as a young French boy
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 59 - depicted on image
第六對銀幕上的大情人: 瑪琳黛菊絲、克萊夫布洛克。Marlene Dietrich, Olive Brookdi liu dui yin mu shang de da qing ren: Malindaijusi, Kelaifubulluoke. Marlene Dietrich, Olive Brook.The Sixth Great Couple on the Screen: Marlene Dietrich, Clive Brook.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 59, 59 - mentioned in caption
第六對銀幕上的大情人: 瑪琳黛菊絲、克萊夫布洛克。Marlene Dietrich, Olive Brookdi liu dui yin mu shang de da qing ren: Malindaijusi, Kelaifubulluoke. Marlene Dietrich, Olive Brook.The Sixth Great Couple on the Screen: Marlene Dietrich, Clive Brook.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 19 - depicted on image
曼琳黛菊斯Marlene DietrichManlin Daijusi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 19, 19 - mentioned in caption
曼琳黛菊斯Marlene DietrichManlin Daijusi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 32, 33 - depicted on image
幾部採取俄國題材的美國新片ji bu cai qu Eguo ti cai de Meiguo xin pian
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 79 - depicted on image
瑪琳黛•德麗Madailin DeliMarlene Didrich
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 79, 79 - mentioned in caption
瑪琳黛•德麗Madailin DeliMarlene Didrich