Browse

周作人

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
周作人Zhou ZuorenGiven Name (名)Chinesepreferred Name
會稽萍雲Kuaiji PingyunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
吳萍雲Wu PingyunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
會稽女士吳萍雲Kuaiji nushi Wu PingyunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
會稽十八齡女子吳萍雲Kuaiji shibaling nuzi Wu PingyunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
吳卓Wu ZhuoPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
萍雲女士Pingyun nushiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
會稽碧羅女士Kuaiji Biluo nushiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
萍雲女士Pingyun nushiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
碧羅女士Biluo nushiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
萍雲PingyunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
會稽萍雲女士Kuaiji Pingyun nushiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 24 | Assignments in ECPO: 17
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 28, 29, 30 - Author
婦女運動與常識Fu nu yun dong yu chang shiGeneral knowledge and the women's movement
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 75, 76, 77, 78 - Author
好花枝Hao hua zhiBeautiful stemmed flowers
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - Author
女獵人Nu lie renThe female hunter
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 - Translator
荒磯Huang jiDesolate rocks
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 - Translator
荒磯Huang ji Desolate rocks (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Author
歐洲古代文學上的婦女觀Ouzhou gu dai wen xue shang de fu nu guanOpinions about women in ancient literature of Europe
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 73 - Author
偶作Ou zuoWritten by chance
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 93, 94, 95 - Author
說死生Shuo si shengTalking about life and death
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 98 - Author
論不宜以花字為女子之代名詞Lun bu yi yi hua zi wei nu zi zhi dai ming ciOn why using the character "flower" is not appropriate as a symbol for "women"
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 24, 25, 26 - Author
女子與文學 五月三十日在北京女高師學生自治會講演Nu zi yu wen xue wu yue san shi ri zai Beijing nu gao shi xue shen zi zhi hui jiang yanA speech on women and education to be given at a girls school in Beijing
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 - Author
俠女奴Xia nu nuThe female knight-errant slave
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 - Author
俠女奴Xia nu nuThe female knight-errant slave (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 - Translator
愛昆蟲的小孩Ai kun chong de xiao haiA child who is fond of insects
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 10, page: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Author
歐洲古代文學上的婦女觀 (續第四號)Ouzou gu dai wen xue shang de fu nu guan (xu di si hao)Attitudes towards women in European literature
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 82 - mentioned in caption
周作人君對於有島武郎情死的批評Zhou Zuoren jun dui yu Youdao Wulang qing si de pi pingZhou Zuoren's criticism of Takeo Arishima's suicide over love
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 - Author
俠女奴Xia nu nuThe female knight-errant slave
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 - Author
俠女奴Xian nu nuThe female knight-errant slave
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 65, 66 - Author
題俠女奴原本Ti Xia nu nu yuan benInscribed on a first edition of the female knight-errant slave
 


Advertisement
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 122 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣Xiao shuo Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 114 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣Xiao shuo Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 134 - mentioned in advertisement
再版玉蟲緣Zai ban Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 102 - mentioned in advertisement
寄稿家芳名錄Ji gao jia fang ming luRoster of Fragrant Names of Those Who Submitted Manuscripts
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 95 - mentioned in advertisement
小説俠女奴豫告 Xiao shuo Xia nu nu yu gaoAdvanced notice: fiction, The female knight errant slave
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 95 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣豫告Xiao shuo Yu chong yuan yu gaoAdvanced notice: fiction, the fate of the jade worm