Browse

鐘竹友

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
鐘竹友Zhong ZhuyouGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 71, 72 - Author
甲種徵文當選滑稽與矛盾/是猶惡醉而強酒Jia zhong zheng wen dang xuan hua ji yu mao dun /shi you e zui er qiang jiuAdvanced level essay competition comical and contradiction/commit an error deliberately
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 126, 127 - Author
自古多情損少年/人們的口是毒的麼Zi gu duo qing sun shao nian/ ren men de kou shi du de meSentimental feelings have harmed youths since ancient times/ are people s mouths poisonous
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 46, 47, 48 - Author
傲慢招恥辱/ 前倨後卑Ao man zhao chi ru/ Qian ju hou beiArrogance brings shamefulness/ Arrogant at first and humble later
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 127, 128 - Author
花壓欄杆春晝長/ 杏郎的煩惱Hua ya lan gan chun zhou chang/ Xing lang de fan naoThe flower is lying on the railing and the spring daylight is long/ The sorrow of Xinglang
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 34, 35 - Author
創立新家庭的預備/ 應從學識品行藝術三面着想Chuang li xin jia ting de yu bei/ Ying cong xue shi pin xing yi shu san mian zhao xiangPreparations for establishing a new family/ Should take the three aspects: knowledge, conduct and art into consideration
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 51, 52, 53 - Author
弄巧反成拙/ 她當真了Nong qiao fan cheng zhuo/ Ta dang zhen leGo for wool and come home shorn/ She took it seriously
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 102, 103 - Author
學行不符的結果/ 那真冤枉已極了Xue xing bu fu de jie guo/ Na zhen yuan wang yi ji leThe result of discrepancies between knowledge and behavior/ Not repaying the effort
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 62, 63 - Author
昨日乃今日之師/ 經一番長一智Zuo ri nai jin ri zhi shi/ Jing yi fan zhang yi zhiYesterday is today s teacher/ An experience brings a lesson
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 101, 102 - Author
團扇須防白露秋/ 一個忠誠的警告Tuan shan xu fang bai lu qiu/ Yi ge zhong cheng de jing gaoThe fan should be careful when fall white dews have arrived/ A loyal warning
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 52, 53, 54 - Author
須知慈母是先生/ 失母後的懺悔Xu zhi ci mu shi xian sheng/ Shi mu hou de chan huiMust know that a kind mother is a teacher/ Repentance after the loss of mother
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 106, 107 - Author
甜言媚你三冬暖/ 應當不要睬她Tian yan mei ni san dong nuan/ Ying dang bu yao cai taSweet words can warm you up in winter/ Shoud ignore her
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 68, 69, 70 - Author
事與願違/ 自助者天亦助之Shi yu yuan wei/ Zi zhu zhe tian yi zhu zhiThings go contrary to one s wishes/ The heaven helps those who help themselves
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 114, 115, 116 - Author
旅人驚歲晚/ 可怕的年關Lu ren jing sui wan/ Ke pa de nian guanThe traveler is surprised by how late the time is/ The end of the year is terrifying