Browse

馬文元

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
馬文元Ma WenyuanGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 146, 147 - Author
乙種徵文當選且喜年華去復來/凡事豫則立Yi zhong zhen wen dang xuan qie xi nian hua qu fu lai/fan shi yu ze liMedium level essay competition glad to see the passage of time/prepare for everthing
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 137, 138 - Author
乙種徵文當選財竭用偏多/本在情理中Yi zhong zhen wen dang xuan cai jie yong pian duo/ben zai qing li zhongMedium level essay competition no extra money to spend/In sense of
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 49, 50 - Author
傲慢招恥辱/ 警誡Ao man zhao chi ru/ Jing jieArrogance brings shamefulness/ Alert
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 9, page: 42, 43, 44 - Author
墮落後的餘音Duòluò hòu de yúyīnNo motivation influence
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 10, page: 62, 63, 64 - Author
埋頭作工Máitóu zuò gōngWork hard
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 48, 49 - Author
須知慈母是先生/ 端賴坤成Xu zhi ci mu shi xian sheng/ Duan lai kun chengMust know that a kind mother is a teacher/ The right effort is what makes the difference
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 107, 108 - Author
甜言媚你三冬暖/ 欲勝則不聰Tian yan mei ni san dong nuan/ Yu sheng ze bu congSweet words can warm you up in winter/ Haste makes waste
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 70, 71 - Author
事與願違/ 成功必有所由來Shi yu yuan wei/ Cheng gong bi you suo you laiThings go contrary to one s wishes/ There must be a reason for success