Browse

仲華

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
仲華zhong huaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 54
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 37 - Author
綏遠女子的苦況Suiyuan nu zi de ku kuangThe poor circumstance of women in Suiyuan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - Translator
轉變中的婦女Zhuan bian zhong de fu nuWomen in transformation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 89 - Author
我國北方女子的纏足風Wo guo bei fang nu zi de chan zu fengThe custom of foot binding for northern women in China
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 116 - Author
立在男子方面講的話Li zai nan zi fang mian jiang de huaWords from mens perstive
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 138, 139, 140, 141, 142 - Author
一九三○年幾個東方國家的婦女Yi jiu san ling nian ji ge dong fa guo jia de fu nuWomen of several eastern countries in 1930
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 142, 143 - Author
大馬斯哥東方婦女大會Da ma si ge dong fang fu nu da huiEastern Women's conference in Damascus
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 143, 144, 145, 146 - Author
美國婦女職業解放的近勢Meiguo fu nu zhi ye jie fang de jin shiRecent trends of women's occupational liberation in America
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 146, 147, 148 - Author
英國已嫁婦人從事職業的難關Yingguo yi jia fu ren cong shi zhi ye de nan tiOccupational problems faced by married women in England
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 148, 149, 150 - Author
新俄的婚姻道德制度Xin E de hun yin dao de zhi duSystem of marriage ethics in new Russia
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 150, 151, 152 - Author
新大陸上的愛情買賣Xin da lu shang de ai qing mai maiLove trade on the new land
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 2, page: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 - Translator
男女藝術衝動的比較Nan nu yi shu yun dong de bi jiaoThe comparison between men and women's art movements
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 133 - Author
男女自殺術率的比較Nan nu zi sha shu lu de bi jiaoThe comparison of suicide rate between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 46 - Author
伴侶婚姻與林西Ban lu hun yin yu ling xiThe companionate marriage and Linedsey
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 87, 88, 89, 90, 91 - Author
德國政治上的婦女Deguo zheng zhi shang de fu nuWomen in German politics
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 91, 92, 93 - Author
美國婦女參政的十年Meiguo fu nu can zheng de shi nianThe ten years of American women's participation in politics
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 93, 94, 95 - Author
女科學家潘甯登Nu ke xue jia Pan NingdengFemale scientist Pan Ningdeng
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 97, 98 - Author
英國工黨議員提議女僕組織工會Yingguo gong dang yi yuan ti yi nu pu zu zhi gong huiThe British labor party proposed female servants to establish union
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 57 - Author
十年間芬蘭離婚率的激增Shi nian jian fen lan li hun lu de ji zengThe drastic increase of divorce rate in a decade in Finland
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 96, 97, 98, 99 - Author
美國最大的離婚市里諾Meiguo zui da de li hun shi LinuoThe city that has the highest divorce rate in America-Reno
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 99, 100 - Author
瑞典離婚法的特色Ruidian li hun fa de te seCharateristics of divorce law in Sweden
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 101, 102, 103 - Author
墨西哥的婦女Moxige de fu nuWomen of Mexico
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 89, 90, 91, 92 - Author
檀香山的職業婦女Tanxiangshan de zhi ye fu nuProfessional women in Honolulu
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 92, 93 - Author
柏林的婦女創作展覽會Bolin de fu nu chuang zuo zhan lan huiThe exhibition of creative women in Berlin
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 - Author
英國文學史中的白朗脫氏姐妹Yingguo wen xue shi zhong de Bailangtuo shi jie meiThe Brontës sisters in the history of English literature
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 133, 134, 135 - Author
黑奴籲天錄及其作者司都和夫人的故事Hei nu lai tian lu ji qi zuo zhe Siduhe fu ren de gu shiUncle Tom's Cabin and its author Mrs. Harriet Beecher Stowe
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 155, 156 - Author
一九三○年美國波立若獎金的獲得者彭恩夫人Yi jiu san ling nian Meiguo bo li ruo jiang jin de huo de zhe Peng'en fu renMargaret Ayer Barnes who received 1930 Pulitzer Prize in America
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 93, 94, 95, 96, 97 - Author
歐洲國家的婦女 Ouzhou guo jia de fu nuWomen in European countries
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 101, 102, 103 - Author
美國婦女職業薪資的低廉 Meiguo fu nu zhi ye xin zi de di lianWomen's earnings are low in America
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 103, 104, 105, 106 - Author
家庭電器化 Jia ting dian qi huaFamily electrification
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 77, 78, 79 - Author
婦女談藪/投身蠻荒的美國女子梅特博士
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 79, 80, 81 - Author
婦女談藪/美國已嫁婦女工資屬權的爭執
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 81, 82, 83 - Author
婦女談藪 現代日本的私生子及其母
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 83, 84, 85 - Author
婦女談藪/親子關係的辦認法
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 87, 88, 89 - Author
考古探險家安德羅夫婦的離婚消息Kao gu tan xian jia Andeluo fu fu de li hun xiao xiArchaeology explorers Mr. and Mrs. Andrews' divorce news
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - Author
嫁前與嫁後的生活概論Jia qian yu jia hou de sheng huo gai lunIntroduction to the life before and after marriage
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 91, 92 - Author
全亞洲婦女大會的議決案Quan ya zhou fu nu da hui de yi jue anResolutions of the All-Asian Women's Conference
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 92, 93, 94 - Author
世界網球女王海倫威爾斯的經驗談Shi jie wang qiu nu wang Hailun Weiersi de jing yan tanTalk on the experience of the world's tennis queen Helen Wills
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - Author
嫁前與嫁後的戀愛問題Jia qian yu jia hou de lian ai wen tiLove problems before and after marriage
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 147 - Author
嫁後女子的國籍問題Jia hou nu zi de guo ji wen tiProblems on the nationality of women after marriage
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 44 - Author
女權落後的南歐國家Nu quan luo hou de nan ou guo jiaThe South European countries whose women s rights are underdeveloped
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - mentioned in article
羅素的「婚姻與道德」Luosu de Hun yin yu dao deBertrand Russell: Marriage and Morals
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 57 - Author
奇裝異服的禁令Qi zhuang yi fu de jin lingThe ban against bizarre clothing
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 69 - Author
歐美的女警察設施問題Oumei de nu jing cha she shi wen tiThe problem of use of policewomen in Europe and North America
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - Author
百年來節育運動紛擾的歷史觀Bai nian lai jie yu yun dong fen rao de li shi guanThe historical view on the disruptions of birth control movements in this century
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 80 - Author
日本的婦女地位Riben de fu nu di weiThe status of Japanese women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 61 - Author
補白/ 中國婦女解放Bu bai/ Zhongguo fu nu jie fangFiller/ Chinese womens liberation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 78 - Author
美國介紹婚姻的通信社Meiguo jie shao hun yin de tong xin sheMatchmaking agents in America
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 79, 80 - Author
英國科學改進會開放女禁Yingguo ke xue gai jin hui kai fang nu jinBritish Association for the Advancement of Science lifted the ban on women
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 80, 81, 82, 83 - Author
婦女與航空Fu nu yu hang kongWomen and aviation
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 83, 84, 85 - Author
日本婦女的法律地位Riben fu nu de fa lu di weiThe legal status of Japanese women
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 85, 86, 87 - Author
現代婦女的時裝熱Xian dai fu nu de shi zhuang reThe fashion trends among modern women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 104 - Author
外國女子參政的一段趣話Wai guo nu zi can zheng de yi duan qu huaAn interesting story of foreign women in politics
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 5 - mentioned in advertisement
婦女雜誌新年特大號要目預告Funu zazhi xin nian te da hao yao mu yu gaoA preview of the key cotents of the big New Year issue, Ladies' Journal
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 5 - mentioned in advertisement
婦女雜誌新年特大號要目預告Funu zazhi xin nian te da hao yao mu yu gaoA preview of the key cotents of the big New Year issue, Ladies' Journal