Browse

韶音

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
韶音 Shao YinChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 238, 239 - Author
美膚浴Mei ji yuThe bath of beautiful skin
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 309 - Author
檸檬的用途Ning meng de yong tuThe use of lemons
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 309 - Author
收藏檸檬的法子Shou cang ning meng de fa ziLemon preservation methods
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 48 - Author
各國婦女界的消息種種Ge guo fu nu jie de xiao xi zhong zhongNews on the women s circle across the globe
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 51 - Author
音樂的慈善家Yin yue de ci shan jiaThe philanthropist talented in music
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 60 - Author
國際女子參政協會通訊Guo ji nu zi cai zheng xie hui tong xunCommunications on the International Woman Suffrage Alliance
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 27 - Author
密爾窪基的女偉人Mierwaji de nu wei renThe great woman in Misconsin
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 45 - Author
美國的家庭美術會Meiguo de jia ting mei shu huiFamily art exhibits in America
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 46 - Translator
NiYou
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 103 -
琴上鍵子的去污法Qin shang jian zi de qu wu faHow to clean the keys of a piano
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 103 - Author
絲類的洗滌法Si lei de xi di faHow to clean silks
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 103 - Author
郵票黏結的揭開法You piao nian jie de jie kai faHow to deal with bond stamps
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 111 - Author
機會說Ji hui shuoThe talk on chance