Browse

Herbert Spencer 斯賓塞

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Herbert Spencer 斯賓塞SibinsaiGiven Name (名)Englishpreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1820-04-271903-12-08male-


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63 - mentioned in article
常識的基礎是甚麼Chang shi de ji chu shi shen me What is the foundation of basic knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 - mentioned in article
我不能忍耐這樣Wo bu neng ren nai zhe yangI cannot bear this
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - mentioned in article
婚姻制度的演進Hun yin zhi du de yan jinThe development of marriage system
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 24, 25, 26 - mentioned in article
愛的雜說Ai de za shuoA miscellaneous talk on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
人類的愛情Ren lei de ai qingThe love of humans
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 159, 160, 161, 162, 163 - mentioned in article
男女的愛之要素Nan nu de ai zhi yao suThe important elements of love between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - mentioned in article
對新中國青年婦女談兒童教養問題Dui xin Zhongguo qing nian fu nu tan er tong jiao yang wen tiA discussion on childrearing problems for young women in new China
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - mentioned in article
女子獨身生活的研究Nu zi du shen sheng huo de yan jiuResearch on female celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
對新中國青年婦女談兒童教養問題(續)Dui xin Zhongguo qing nian fu nu tan er tong jiao yang wen ti (xu)A discussion on childrearing problems for young women in new China (continued)