Browse

徐亞生

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徐亞生Xu YashengGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemalegender is uncertain


Note
徐亞生 was "the Director of the Danyang County (danyang xian 丹陽縣) Education Bureau in Jiangsu province. From late 1928 to 1930, the writings of Xu Yasheng constituted a significant portion of the total content of The Ladies’ Journal" (Hubbard, 2012: 59)


Hubbard, J. 2012. Troubling the "New Woman:” Femininity and Feminism in The Ladies' Journal (Funü zazhi)《婦女雜誌》, 1915-1931. Degree theis. The Ohio State University.


Authority data
 - 


Assignments: 18
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 21, 22, 23, 24 - Author
論我國女子的三大訓練(一)女子的思想訓練Lun wo guo nu zi de san da xun lian (yi) nu zi de si xiang xun lianDiscuss the three training for women in our country (1) training of womens thought
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 22, 23, 24, 25 - Author
淺識薄技的解釋與價值 Qian shi bao ji de jie shi yu jia zhiExplanation and value of basic skills and knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - Author
農家婦女的淺識薄技訓練Nong jia fu nu de qian shi bo ji xun lianTraining in basic skills and knowledge for rural women
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Author
論我國女子的三大訓練(一)木蘭歌圖意(十幅)Lun wo guo nu zi de san da xun lian (yi) Mulan ge tu yi (shi fu)Discuss the three training for women in our country (1)The song of Mulan
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - Author
論我國女子的三大訓練(二)Lun wo guo nu zi de san da xun lian (er)Discuss the three training for women in our country (2)
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 - Author
論我國女子的三大訓練(三)女子的組織Lun wo guo nu zi de san da xun lian (san) nuzi de zhu zhiDiscuss the three training for women in our country (3) organize the women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - Author
聯家自治的建議/謀家庭社會的聯合改造Liao jia zi zhi de jian yi/mou jia ting she hui de lian he gai zaoDiscuss about advice on family management/seeking collaborative reform on family and society
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Author
離婚論略Li hun lun luThe discussion of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - Author
婚姻問題的研究Hun yin wen ti de yan jiuThe study of marriage problem
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 33, 34, 35, 36 - Author
兒童玩具的研究Er tong wan ju de yan jiuThe studies of children s toys
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Author
家庭演講與女子的民眾教育Jia ting yan jiang yu nu zi de min zhong jiao yuFamily lecture and women s mass education
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Author
論我國女子參政問題Lun wo guo nu zi can zheng wen tiDiscuss about the problems of our country s women s participation in politics
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 27, 28, 29, 30 - Author
家庭中的迷信問題Jia ting zhong de mi xin wen tiSuperstition problems in family
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
女子嫁前的健康問題 Nu zi jia qian de jian kang wen ti Women s health problems before marriage
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Author
女子嫁後的責任Nu zi jia hou de ze renDuties of women after marriage
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 11, page: 18, 19, 20, 21 - Author
女子的民眾教育問題Nǚzǐ de mínzhòng jiàoyù wèntíWomen's public education
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Author
新女子的責任Xīn nǚzǐ de zérènThe responsibility of new era women
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 63 - Author
《教育雜誌》《學生雜誌》《英文雜誌》《小說月報》Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen yuebao/ Xiaoshuo yuebaoEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine