Browse

任夢霞

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
任夢霞Ren MengxiaGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 94, 95, 96 - Author
不夠Bu gouNot enough
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 145, 146, 147, 148 - Author
他們的吵嘴Ta men de chao zuiTheir quarrel
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 6, page: 70, 71 - Author
閱讀舊書的危險Yue du jiu shu de wei xianThe danger of reading old books
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 93, 94, 95, 96, 97 -
女學生的升學問題Nu xue sheng de sheng xue wen tiThe question of girls students and higher education
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Author
郎財女貌Lang cai nu maoThe match between a wealthy man and a pretty girl
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 45, 46, 47 - Author
避暑時的經過/ 在政舅家Bi shu shi de jing guo/ Zai zheng jiu jiaSummer vacation/ At uncle Zheng s home
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 9, page: 92, 93, 94 - Author
河旁的一只鞋He pang de yi zhi xieA shoe along the riverside
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 41, 42 - Author
婢女杏兒縫衣匠吉老二Bi nu xing er feng yi jiang ji lao er