Browse

卜萬蒼

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
卜萬蒼Bu WancangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1903-00-001974-00-00male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 9 | Assignments in ECPO: 10
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 50 - mentioned in article
國產電影界巡禮guo chan dian ying jie xun lion films of national production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
屢經波折的摩登女性lu jing po zhe de mo deng nu xingthe film "Modern Women" has been censored repeatedly
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 42 - mentioned in article
歲尾年頭的幾張國片sui wei nian tou de ji zhang guo pianseveral films of domestic production at the end of the year
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 62 - mentioned in article
藝華對影界之威脅yi hua dui ying jie zhi wei xie The threat from Yihua to the film industry
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 61 - mentioned in article
卜萬蒼徵求「黃金時代」女主角Bu Wancang zheng qiu "huang jin shi dai" nu zhu jiao Bu Wancang asks for the female main role in "Golden Age"
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - depicted on image
導演卜萬蒼,攝影黃紹芬在工作情形dao yan Bu Wancang, she ying Huang Shaofen zai gong zuo qing xingthe director Bu Wancang and the photographer Huang Shaofen working
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 34 - mentioned in caption
導演卜萬蒼,攝影黃紹芬在工作情形dao yan Bu Wancang, she ying Huang Shaofen zai gong zuo qing xingthe director Bu Wancang and the photographer Huang Shaofen working