Browse

尚木

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
尚木Shang MuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 12
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 - Author
婦女健康生活的改進Fu nu jiang kang sheng huo de gai jinThe improvement of women's health
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 - Author
婦女職業生活的改進Fu nu zhi ye sheng huo de gai jinThe improvement of life of professional women
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 158, 159, 160 - Author
婦女政治生活的改進Fu nu zheng zhi sheng huo de gai jinThe improvement of life of female politicians
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Author
新婦女與政治的訓練Xin fu nu yu zheng zhi de xun lianNew women and the training for politics
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 14, 15, 16, 17, 18 - Author
婦女解放之着力點Fu nu jie fang zhi zhuo li dianThe focus point of wemon's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - Author
關于婦女界的私議Guan yu fu nu jie de si yiBrief talk about women
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 26, 27, 28, 29, 30 - Author
我所希望于吾妻者Wo suo xi wang yu wu qi zheWhat I expect to be my wife
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 33, 34, 35, 36, 37 - Author
我所希望于吾夫者Wo suo xi wang yu wu fu zheWhat I expect to be my husband
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 110, 111 - Author
一個螞蟻Yi ge ma yiAn ant
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 141, 142, 143, 144 - Author
兒童與家庭圖書室Er tong yu jia ting tu shu shiThe relationship between children and family reading room
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 145, 146, 147 - Author
故事的講法Gu shi de jiang fa How to tell stories
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 - Editor
綠蔭下的詩Lu yin xia de shiThe poetries in shade