Browse

少英

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
少英Shao yingPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 33
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 50, 51 - Author
美術家王瑞竹女士的略傳Mei shu jia Wang Ruizhu nu shi de lue zhuanA brief biography of artist Mrs. Wang Ruizhu
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 235, 236, 237, 238 - Author
家庭的美術Jia ting de mei shuThe arts derived from family
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 38, 39, 40, 41, 42 - Translator
社交上一個重要的問題She jiao shang yi ge zhong yao de wen tiOne of the important questions on socialization
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 43, 44, 45 - Author
為甚麼女子多不成大事業Wei shen me nu zi duo bu cheng da shi yeWhy are there only a few women who have made great achievements in their lives
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 53, 54, 55, 56 - Author
住的問题Zhu de wen tiThe problem of accomodation
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 20, 21, 22 - Author
交際場中的禮儀壹束Jiao ji chang zhong de li yi yi shuEtiquette in communication
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 25, 26, 27, 28 - Author
時下的急務Shi xia de ji wuEmergent affairs at present
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 29, 30 - Author
女中之健者Nu zhong zhi jian zheThe healty among women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 45, 46, 47, 48 - Author
實業界的婦女Shi ye jie fu nuWomen in business
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 23, 24, 25 - Author
萬國婦女最近的大活動Wan guo fu nu zui jin de da huo dongRecent big activities of women from different countries
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 45, 46, 47, 48, 49 - Author
少女多情的原因Shao nu duo qing de yuan yinReasons why young girls are sentimental
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 29, 30 - Author
一九二五年女子於政治上的進程Yi jiu er wu nian nu zi yu zheng zhi shang de jin chengThe political achievements women made in 1925
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 47, 48, 49, 50 - Translator
青年男女間的友誼Qing nian nan nu jian de you yiFriendships between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 57, 58, 59, 60 - Author
合作的要訣He zuo de yao jueThe key to cooperation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 61, 62 - Translator
愛的價值Ai de jia zhiThe value of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 83 - Author
機會Ji huiChance
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 176, 177, 178, 179, 180, 181 - Translator
善種學與戀愛Shan zhong xue yu lian aiEugenics and love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 18, 19 - Author
萬國兒童福利委員會Wan guo er tong fu li wei yuan huiInternational Child Welfare Congress
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 9, page: 41, 42, 43, 44, 45 - Author
異物入喉的瑣譚Yi wu ru hou de suo tanA trivial discussion on choking
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 45, 46 - Author
國際婦女運動的消息Guo ji fu nu yun dong de xiao xiThe information on international women's movement
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 74, 75 - Author
家庭的進款Jia ting de jin kuanFamily income
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 100, 101, 102, 103, 104 - Author
生命的代價Sheng ming de dai jiaThe price of life
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 109, 110, 111 - Author
這豈是你的地位 Zhe qi shi ni de di weiHow could this be your social status?
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 11, page: 16, 17, 18 - Author
泛太平洋婦女會議Fan tai ping yang fu nu hui yiThe pan Pacific women conference
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 99, 100, 101, 102, 103 - Author
改造自然Gao zao zi ranTransforming nature
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 107, 108, 109 - Author
關於毛髮之新知識Guang yu mao fa zhi xin zhi shiNew knowledge about hair
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 - Author
巴黎大會與中國婦女Bali da hui yu zhong guo fu nuParis conference and Chinese women
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 53, 54 - Author
友誼與服務You yi yu fu wuFriendship and service
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 12, page: 57, 58, 59 - Translator
新俄婚制的一般Xin e hun zhi de yi banOn New Russian marriage system
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Translator
給女兒的一封信Gei nu er de yi feng xingLetter to a daughter
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 108, 109 - Author
聖品糖的做法Sheng pin tang de zuo faThe instructions of making exquisite candy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 109, 110, 111 - Author
關於傷風的常識Guan yu shang feng de chang shiCommon sense about cold
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 134 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 英文雜誌/ 少年雜誌Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen zazhi/ Shaonian zazhiEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Youth Magazine