Browse

洪競芳

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
洪競芳Hong JingfangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 15
Article
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 184, 185, 186 - Author
我的意見如此My opinions
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 254, 255 - Author
有一技之長/王家婆娶媳婦了You yi ji zhi chang/ wang jia po qu xi fu leDeveloping a professional skill/ Mrs. Wang s son is getting married
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 145, 146 - Author
乙種徵文當選虛名復何益/給她另侯任用罷Yi zhong zhen wen dang xuan xu ming fu he yi/gei ta ling hou ren yong baMedium level essay competition a false reputation is useless/offering her an assignment later
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 119, 120 - Author
愛護主婦的女僕/ 程老太太Ai hu zhu fu de nu pu/ Cheng lao tai taiThe maid that takes care of the hostess/ Old lady Cheng
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 39, 40 - Author
引導學問的路徑/ 三種心理作用Yin dao xue wen de lu jing/ San zhong xin li zuo yongThe way that leads to knowledge/ Three types of psychological effects
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 115, 116 - Author
折花將貽誰/ 一個問題的解決Zhe hua jiang yi shei/ Yi ge wen ti de jie jueFor whom did you pick the flower/ A problem has been solved
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 126, 127 - Author
我的學校生活/ 一個月夜Wo de xue xiao sheng huo/ Yi ge yue yeMy school life/ One moon night
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 123, 124, 125, 126, 127, 128 - Author
夫婦的愛/ 一個知情識趣的女子Fu fu de ai/ Yi ge zhi qing shi qu de nu ziCouples love/ The lady who knows how to deal with complex situations
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 42, 43 - Author
王家姑姑Wang jia gu guThe aunt of the Wang
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 90, 91, 92 - Author
她竟轉入歧途去了Ta jing zhuan ru qi tu qu leShe goes astray
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 64, 65 - Author
我所希望的生活/ 平庸人的希望 Wo suo xi wang de sheng huo/ Ping yong ren de xi wangThe life I hope to live/ The hopes of ordinary people
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 10, page: 112, 113 - Author
阿玉的感戴Āyù de gǎndàiAyu's emotion
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 174, 175, 176 - Author
婦人隊中/ 經驗之談Fu ren dui zhong/ Jing yan zhi tanIn the group of women/ Talk based on experience
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 11, page: 55, 56, 57 - Author
革新後的南昌婦女Géxīn hòu de nánchāng fùnǚNanchang women after innovation
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 63, 64, 65, 66 - Author
舊家庭中的經驗談Jiu jia ting zhong de jing yan tanOn the experiences of old style families