Browse

胡適

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡適Hu ShiChinesepreferred Name
胡適之Hu ShizhiChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1891-12-171962-02-24male-


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 148, 149 - mentioned in article
技能怎樣能純熟/自修Ji neng zen yang neng chun shu/zi xiuHow to become skillful/self-study
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 345 - Translator
譯詩一篇Yi shi yi pianA poem in translation
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 84, 85, 86, 87, 88, 89 - mentioned in article
非獨身主義Fei du shen zhu yiNon-celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 24, 25, 26, 27 - mentioned in article
女子問題(一)胡適之先生講演Nu zi wen ti, Hushi zhi xian sheng jiang yanThe woman question, a speech by Mr. Hushi
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 - mentioned in article
父的愛/ 父愛之今昔觀Fu de ai/ Fu ai zhi jin xi guanFathers love/ Past and present views on fathers love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 225, 226, 227 - mentioned in article
青年與愛Qing nian yu aiYouths and love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 252, 253, 254, 255, 256 - mentioned in article
如何可使失戀的治癒/ 一Ru he ke shi shi lian de zhi yu/ YiHow to recover from a breakup/ Part one
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 70, 71, 72 - mentioned in article
娓娓動聽的一封信Wei wei dong ting de yi feng xinA sincere letter
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 - mentioned in article
病別Bing bieSeparation due to sickness
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
男女應同在水平線上的我見Nan nu ying tong zai shui ping xian shang de wo jianIn my opinion, men and women should be treated equally
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 13, 14 - mentioned in article
關於婦女解放的話guan yu fu nu jie fang de huaWords about the emancipation of women
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 163 - mentioned in advertisement
實用學生修學法Shi yong xue sheng xiu xue faHow to study: suggestions for high-school and college students
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 134 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany