Browse

味辛

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
味辛Wei XinChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 16
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 183, 184, 185, 186, 187 -
婦女參政運動年表Fu nu can zheng yun dong nian biaoA chronological table of the movement for women's suffrage
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Author
女性與自殺Nu xing yu zi shaWomen and suicide
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Author
生命之物質的基礎Sheng ming zhe wu zhi de ji chuThe basic material substances of life
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 -
女子之性的知識, 美國魯賓孫(William J. Robinson)原著Nu zi zhi xing de zhi shi, Meiguo Lubinsun yuan zheWomen's knowledge of sex
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 - Author
離婚的進化〔譯自《婚姻和法律的進化(l' Evolution du Mariage et de la Famille)》第十四章〕Li hun de jin huaThe evolution of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 138, 139, 140, 141, 142, 143 - Translator
女子之性的知識(續), 美國魯賓孫(William J. Robinson)原著Nu zi zhi xing de zhi shi, Meiguo Lubinsun yuan zheWomen's knowledge of sex
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 154, 155 - Author
戰後英國家庭動搖的趨勢Zhan hou Yinguo jia ting dong yao de qu shiThe wavering tendencies of families in postwar England
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - Translator
弗彌涅士姆概說Fuminie shi mu gai shuoGeneral overview of feminism
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 -
女子之性的知識(續)Nu zi zhi xing de zhi shi (xu)Women's knowledge of sex (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 57, 58, 59, 60, 61 - Author
產兒制限與社會主義Chan'er zhi xian yu she hui zhu yiSocialism and birth control
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 132, 133, 134, 135, 136, 137 -
女子之性的知識(續)Nu zi zhi xing de zhi shi (continued)Women's knowledge of sex
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 144, 145, 146, 147, 148, 149 -
女子之性的知識(續)Nu zi zhi xing de zhi shi (xu)Women's knowledge of sex
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 - Author
珊格爾夫人的《我子之性教育》Shan Ge'er fu ren de 'wo zi zhi xing jiao yu''Sex education for my children'
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 -
女子之性的知識(完)Nu zi zhe xing de zhie shi (wan)Women's knowledge of sex (end)
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 88 - mentioned in advertisement
婦女叢書Fu nu cong shuBook series on women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 170 - mentioned in advertisement
婦女叢書Fu nu cong shuBook series on women