Browse

武則天

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
武則天Wu ZetianOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
武媚娘Wu MeiniangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
武曌Wu ZhaoGiven Name (名)Chinese
武后Wu HouOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 7 | Assignments in ECPO: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 208, 209 - mentioned in article
婦女的美術/ 應該研究文藝Fu nu de mei shu/ Ying gai yan jiu wen yiWomen s arts/ Should study literature and art
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 92, 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
北鎮婦女的生活狀況Bei zheng fu nu de sheng huo zhuang kuangThe living condition of women in North Town
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 49, 50, 51 - mentioned in article
纏足和解放的方法Chan zu he jie fang de fang faFoot-binding and liberation methods
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 77, 78 - mentioned in article
有感You ganHaving feelings
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27 - mentioned in article
論我國女子參政問題Lun wo guo nu zi can zheng wen tiDiscuss about the problems of our country s women s participation in politics
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 - mentioned in article
我國的女權運動者/ 武瞾Wo guo de nu quan yun dong zhe/ Wu ZhaoOur country s activist of women s rights/ Wu Zhao
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 - mentioned in article
先秦婚姻概況Xian qin hun yin gai kuangMarriage before Qin