Browse

真言

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
真言Zhen YanGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 87, 88, 89, 90, 91 - Author
第四時期歐戰之大勢三月二十一日至五月二十日Di si shi qi Ou zhan zhi da shi san yue er shi yi ri zhi wu yue er shi ri World War one March 21 - May 20th
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 - Author
黎大總統Li da zong tongPresident Li
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 87, 88, 89, 90, 91 - Author
要令六月二十一至七月二十日Yao ling liu yue er shi yi zhi qi yue er shi riImportant decrees June 21 - July 20
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 87, 88, 89 - Author
三個月中歐洲之大戰San ge yue zhong ge zhou zhi da zhanWorld War One May 21- Aug 20th
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 - Author
憲法會議(附憲法草案)Xian fa hui yi Constitutional Assembly (additions to the draft consitution)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 89, 90, 91, 92, 93 - Author
近二個月之歐戰八月二十一至十月二十日Jin er ge yue zhi Ou zhan ba yeu er shi yi zhi shi yue er shi ri The last two months of the European war ( August 21- October 20th)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 97, 98, 99 - Author
副總統馮國璋Fu zong tong Feng Guozhang Vice President Feng Guozhang
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 100, 101, 102 - Author
外交總長伍廷芳Wai jiao zong zhang wu ting fangWu Tingfang Foreign Minister
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 102, 103, 104 - Author
蔡鍔之逝世Cai E zhi shi shiThe passing of Cai E