Browse

晏摩女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
晏摩女校Yanmo nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name
晏摩氏女校Yanmoshi nu xiaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
晏摩士女校Yanmoshi nu xiaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 19
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 13 - mentioned in caption
晏摩女李瑤珍女士yan mo nu Li Yaozhen nu shiMs Li Yaozhen, student from Yanmo (Girls' School)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 6 - mentioned in caption
晏摩氏女校家政班全體攝影yan mo shi nu xiao jia zheng ban quan ti she yingGroup photo of the housekeeping class of the Anmo Girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 6 - mentioned in caption
晏摩氏女校畢業生自學校進行至禮堂時之攝影兩旁為低班生手持冬青葉索引領畢業生Yanmoshi nu xiao bi ye zi xue xiao jin xing zhi li tang shi zhi she yingPhoto of the graduates of Anmo Girls' School proceeding from school to the assembly hall. Lower grade students at both sides are holding a rope made from holly leaves to lead the way for the graduates
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 7 - mentioned in caption
晏摩氏女校高中全體畢業生Yanmoshi nu xiao gao zhong quan ti bi ye shengAll the graduates from Anmo Girls' High School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 11 - mentioned in caption
晏摩氏畢業生陳瓊芳女士玉影Yanmoshi bi ye sheng Chen Qiongfang nu shi yu yingPrecious photograph of a graduate from Yanmo (school), Ms Chen Qiongfang
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 11 - mentioned in caption
晏摩氏女校甘秀英女士玉影Yanmoshi nu xiao Gan Xiuying nu shi yu yingThe precious photo of Ms Gan Xiuying of Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 7 - mentioned in caption
晏摩氏女校畢業生俞育銘女士玉影Yanmoshi nu xiao bi ye sheng Yu Yuming nu shi yu yingThe precious photograph of Ms Yu Yuming, a graduate from Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 8 - mentioned in caption
晏摩氏女校畢業生楊球熙女士Yanmoshi nu xiao bi ye sheng Yang Qiuxi nu shiMs Yang Qiuxi, a graduate from Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 2 - mentioned in caption
晏摩氏女校俞育銘女士玉影Yanmoshi nu xiao Yu Yuming nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Yu Yuming from Yanmoshi Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 21 - mentioned in caption
(上圖)晏摩氏女生何麗明女士(shang tu) Yanmoshi nu sheng He Liming nu shi(Picture above) Ms He Liming, a female student from Yanmoshi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 48 - mentioned in caption
晏摩氏女校歐陽女華女士玉影yan mo shi nu xiao Ouyang Nuhua nu shi yu yingPrecious photo of Ms Ouyang Nuhua from Yanmoshi girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 20 - mentioned in caption
晏摩氏女校家政班全體學生合影yan mo shi nu xiao jia zheng ban quan ti xue sheng he yingGroup photo of all the students of the class of domestic economy in Yanmoshi girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 2 - mentioned in caption
圖中是晏摩氏女校的學生tu zhong shi yan mo shi nu xiao de xue shengThe picture shows the students of Yanmoshi girls' school.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 23 - mentioned in caption
晏摩氏畢業生陳香衛女士玉照Yanmoshi bi ye sheng Chen Xiangwei nu shi yu zhaoPrecious photo of Ms Chen Xiangwei, graduate from Yanmoshi
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 24 - mentioned in caption
晏摩士女校胡素銘女士近影Yanmoshi nu xiao Hu Suming nu shi jin yinga recent photo of Ms. Hu Suming from the Yanmoshi Girl's School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 22 - mentioned in caption
晏摩氏女學朱梅馥女士Yanmoshi nu xue Zhu Meifu nu shiMs. Zhou Meifu from the Yanmo Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 31 - mentioned in caption
畢業了!:當晏摩氏女校行畢業典禮的時候Bi ye le!: dang Yanmoshi nu xiao xing bi ye dian li de shi houGraduation!: The graduation ceremony at the Yanmoshi Girls' School.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 19 - mentioned in caption
晏摩氏女校四十週年唐振英女士之化粧yan mo shi nu xiao si shi zhou nian Tang Zhenying nu shi zhi huang zhuangTang Zhenying with make-up on the fortieth anniversary of yan mo shi girls school
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 20 - mentioned in caption
晏摩氏女校之女天使Yan mo shi nu xiao zhi nu tian shiFemale angels in yan mo shi woman school