Browse

柳亞子

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
柳亞子Liu YaziOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
亞盧YaluOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
松陵女子潘小璜Songling Nuzi Pan XiaohuangPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
亞廬YaluOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
安如AnruOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1887-05-281958-06-21male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 15 | Assignments in ECPO: 20
Article
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 2, page: 55, 56, 57, 58 - Author
松陵新女兒傳奇:俠感 Songling xin nu er chuan qi: xia ganNew tales of the women of Songling: Spirit of the knight-errants
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 69 - Author
聞馮葆賢女士演說謹贈Wen Feng Baoxian nu shi yan shuo jin zengMy compliments to Feng Baoxian's speech
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 3, page: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - Author
中國第一女豪傑女軍人家花木蘭傳Zhongguo di yi nu hao jie nu jun ren jia Hua Mulan zhuanA biography of China's first heroine, and first female soldier, Hua Mulan
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 60 - Author
哭陶亞魂Ku Tao YahunCrying for Tao Yahun
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
中國女劍俠紅線聶隱娘傳Zhongguo nu jian xia Hongxian Nie Yinniang zhuanBiographies of China's female knights-errant, Hongxian and Nie Yinniang
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 23, 24, 25, 26 - Author
中國女劍俠紅線聶隱娘傳Zhongguo nu jian xia Hongxian Nie Yinniang zhuanBiographies of China's female knights-errant Hongxian and Nie Yinniang
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 25, 26 - Author
中國女劍俠紅線聶隱娘傳Zhong guo nu jian xia Hongxian Nie Yinniang zhuanBiographies of China's female knights-errant Hongxian and Nie Yinniang
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
中國民族主義女軍人梁紅玉傳Zhong guo min zu zhu yi nu jun ren Liang Hongyu zhuanBiography of China's nationalist female soldier Liang Hongyu
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 79 - Author
聞馮寶瑛女士演說感賦Wen Feng Baoying nu shi yan shuo gan fuA verse upon hearing lady scholar Feng Baoying's lecture
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Author
哀女界Ai nu jieLament for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Author
女雄談屑Nu xiong tan xieMiscellany on heroines
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 57 - Author
題兒女英雄Ti er nu ying xiongOn male and female heroes
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Author
女雄談屑(承前)Nu xiong tan xie (cheng qian)Miscellany on heroines (continued)
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Author
為民族流血無名之女傑傳Wei min zu liu xie wu ming zhi nu jie zhuanBiographies of anonymous heroines who spilt blood for their race
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 61 - Author
讀孟廣得韓女士平卿為義女之作和其原韻Du Meng Guang de Han nu shi Pingqing wei yi nu zhi zuo he qi yuan yun???